Hlavná stránka

Ekológia, odpady

Výstavba a realizace Komunálních bioplynových stanic
Komunálne bioplynové stanice mobilnej technológie. Investujte do odpadu – nevozte peniaze na skládku - Od začiatku roka platí nový zákon. Tento zákon v súlade s predpismi EÚ výrazne obmedzuje ukladanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na skládky. V r. 2010 z celkovej produkcie odpadov bude možné na skládku uložiť obmedzené množstvo odpadu a zvyšok biologicky rozložiteľného odpadu bude nutné látkové alebo energeticky využiť. V zahraničí, kde podobná právna úprava platí už niekoľko rokov, sú komunálne bioodpady využívané anaeróbnou digesciou s výrobou bioplynu. Vysoko efektívny systém firmy GM komunálnych bioplynových staníc s ďalšími závodmi
Technické informácie k jednotlivým produktom * DEKON BETON / technická informácia Dekon BETON je vo vode rozpustný, bezfosfátový neutrálny čistiaci prostriedok na čistenie silne olejom znečistených podláh a plôch. Vyznačuje sa svojou vysokou účinnosťou a vynikajúcimi emulgačnými schopnosťami. Produkt je prakticky pH neutrálny a teda neškodný pre odpadové vody. Vďaka zvláštnej kombinácii tenzidov sa produkt ukazuje ako výhodný na odlučovanie tukov a olejov a vyznačuje sa okrem iného veľmi dobrou biologickou odbúrateľnosťou. Produkt preniká vďaka svojim vlastnostiam hlboko do podlahy a svojím kapilárnym účinkom vynáša na povrch aj znečistenia, ktoré prenikli hlb
Bioplynová stanica – štúdia uskutočniteľnosti
BIOPLYNOVÁ STANICA – ziskové riešenie problémov s vlastným odpadom. Bioplynová stanica je dostupným riešením problémov s biologicky rozložiteľným odpadom akéhokoľvek druhu, umožňuje firmám a obciam efektívne využiť svoje smeti a ušetriť náklady na likvidáciu a skládkovanie odpadov. Vzhľadom na dotačnú politiku vo sfére podpory energie z obnoviteľných zdrojov, je aj mimoriadne ziskovou záležitosťou s návratnosťou 3-6 rokov pri komunálnych bioplynových staniciach, pri poľnohospodárskych o niečo viac. Týmito medziodborovými dopadmi sa stáva inšpiratívnou možnosťou pre široké spoločenstvo subjektov z rôznych odborov podnikania a komunálnej sféry, aj napriek tomu, že cel
Podtlakové kanalizace
Použití podtlakové kanalizace má následující výhody: - Jednoduchá, rychlá a levná pokládka potrubí v úzkých výkopech a malé hloubce. - Je možné stoupání, křížení nad i pod překážkou. - Z těsného potrubí nemůže odpadní voda uniknout do prostředí - systém je obzvlášť vhodný do ochranných pásem vodních zdrojů. - Systém brání vzniku usazenin a tím i procesu zahnívání. - Lehce přístupné domovní přípojkové šachty. - Možnost řešení s vodotěsnými poklopy - funkce pod úrovní vody (kanalizace je funkční i při záplavách). - Omezení vzniku plynu a zápachu. - Jednoduchá montáž a údržba sacího ventilu. -
Balená celoplastová biologická čistírna odpadních vod Bios je zařízení pro čištění splaškových odpadních vod vznikajících z malých zdrojů znečištění, které nelze pro svoji polohu, nebo z jiných důvodů připojit na centrální ČOV. Použití Čistírny odpadních vod BIO-S slouží k anaerobnímu čištění splaškových odpadních vod z obytných lokalit, s kapacitou 2 - 10 EO (pro 1 EO je uvažováno s hodnotou BSK5 60 g/den a množstvím odpadních vod 150 l/d). ČOV řady BIO-S lze především použít pro objekty, které nejsou trvale obydleny např. rekreační chaty, chalupy. ČOV nutno (doporučujeme) kombinovat se zemním nebo pískovým filtrem eventuelně s kořenovou čistírno
Domovní biologické čistírny odpadních vod EKOL
Čistírny odpadních vod řady “EKOL” je zařízení, které slouží k mechanicko-biologickému vyčištění splaškových vod z objektů, které nelze pro svoji polohu připojit na stávající čištěný kanalizační systém a nebo tento není vybudován. Stávající typy ČOV EKOL - 1; EKOL - 2,5; EKOL - 4; EKOL - 6; EKOL - 9; EKOL -12; EKOL - 15; EKOL - 20; EKOL - 25 ; EKOL - 30 jsou navrženy na hydraulické zatížení 1 - 2,5 - 4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 m3/ den splaškových vod, tj. 8; 15; 25; 40; 60; 80;100; 130; 170;200 ekvivalentních obyvatel (0,4 - 1,3 - 1,6 - 2,4 - 3,4 - 5,2 - 6,2 - 8,0 - 10,0 - 12,0 kg BSK5/den), při uvažovaném látkovém zatížení 400 mg BSK5 na 1 litr a přiváděném nátoku 150 l/o
Poskytovanie služieb spoločnosťou Plastic People, s.r.o. je založené na individuálnom prístupe a požiadavkách klienta s dôrazom na jeho spokojnosť. Medzi základné princípy práce spoločnosti patrí hlavne dodržiavanie environmentálnych legislatívnych noriem a právnych predpisov, dôraz na životné prostredie, vytvárať podmienky pre znižovanie rizík vzniku ekologických havárii, orientovať rozvoj technologickej základne spoločnosti na technológie , ktoré vytvárajú podmienky na zvyšovanie množstva zhodnocovaných odpadov a následného znižovania množstva zneškodňovaných odpadov, uplatňovaním inovačných a pokrokových riešení a neustálym zdokonaľovaním environmentálneho povedomia kvalít a zru
Popis odlučovače ropných látek Odlučovač ropných látek tvoří nádrž z polypropylenu, ve které jsou dělící stěnou vytvořeny dva funkční prostory, prostor pro usazení hrubých nečistot a prostor odlučovací s lamelovou vestavbou.Nádrž je uzavřena víkem z polypropylenových desek, odolných proti UV záření.Víko je opatřeno kontrolními poklopy.Kryt je standartně dodáván jako nepochůzný. Odlučovač ropných látek s obtokem (klasicky odlučované množství na kvalitu 5 mgRL/l - SEPUR 90/20 O) je typ speciálně konstruhován pro parkoviště a odstavné plochy např. u obchodních domů, motorestů, městská a záchytná parkoviště a jiné velké zpevněné plochy určené pro par
Čistírna odpadních vod s rotačním biokontaktorem DČB 4K
Biologická čistírna odpadních vod s rotačním biokontaktorem balená, celoplastová, typ DČB 4K (dále jen DČB 4K) je zařízení pro čištění splaškových odpadních vod z objektů, které nejdou pro svoji polohu, nebo z jiných důvodů připojit na stávající kanalizační systém a nebo tento není vybudován. Použití Čistírny odpadních vod DČB 4K slouží k čištění splaškových odpadních vod z bytových zařízení, obytných lokalit, zemědělských usedlostí, rekreačních zařízení s počtem 1 - 4 ekvivalentních obyvatel (pro 1 EO je uvažováno s hodnotou BSK5 60 g.den-1 a množstvím odpadních vod 150 l.den-1).Výchozím podkladem pro návrh a umístění čistírny odpadních vo
Extra silné magnetické separátory
VÝSUVNÉ MAGNETICKÉ SEPARÁTORY - velikosti: 150, 200, 300 Určení - Zachycování magnetických kovů v proudu sypkých materiálů od prášků až po velikost částice cca 10 mm (záleží na třech rozměrech a měrné hmotnosti). Provedení - Skříňková konstrukce s výsuvnými magnetickými NdFeB mřížkami. Vlastní magnety jsou kryty v nerezovém pouzdře. Při čištění se mřížka vysune a vytáhne se z ní magnetické jádro. Kovové částice pak samy odpadnou. MAGNET NAD DOPRAVNÍK Zachycuje magnetické nečistoty z pásového dopravníku. MAGNETY DO NÁSYPKY Určení - Zachycování magnetických kovů z plastových drtí před zpracováním na vstřikovacích a vtl
Mnohostrannost obchodních aktivit akciové společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA prezentují realizace úpraven vod. Úpravny vod a jejich částí se znakem ozubeného kola firmy KRÁLOVOPOLSKÁ, později KRÁLOVOPOLSKÁ RIA jsou dodávány českým i zahraničním zákazníkům od roku 1957. Sestavy technologických aparátů a nádrží úpraven vod i jejich částí jsou dodávány pro účely úpravy pitných vod, úpravy průmyslových provozních vod a úpravy se speciálním zaměřením. Dodávky úpraven vody je možné rozšířit o samonosné ocelové věžové vodojemy. Úpravny vody jsou plně automatizované, počítačem vybavený provoz umožňuje řízení provozu, archivaci potřebných dat a inf
Rotačné sito RX
Použitie Rotačné sito je určené na separáciu plávajúcich a unášaných hrubých nečistôt z kvapaliny. Je vhodné ako prvý stupeň mechanického predčistenia na čistiarňach komunálnych a priemyselných odpadových vôd, ako i všade tam kde je potrebné oddeľovať pevnú a kvapalnú fázu do minimálnej veľkosti pevných častíc 5 mm. Popis funkcie Kvapalina obsahujúca pevné plávajúce látky nateká gravitačne do rotačného sita cez prítokové hrdlo. Čistená kvapalina preteká cez sito vrátane nerozpustných látok menších ako perforácia sita. Oddelené plávajúce nerozpustné látky sú riadene stierané stieracími ramenami do násypky a pracovnej komory hydraulického lisu. V
Plastové sedimentační jímky jsou převážně hranaté nádrže určené k zachycení různých druhů znečištěných vod a následné separaci kalů. Sedimentační jímky s horizontálním průtokem se používají všude tam, kde je potřeba zachytit znečistěné vody a následnou separací hrubých nečistot (písek, štěrk, okuje, ropné produkty ap.). Jímky mohou být instalovány v provozech : - předčištění odpadních vod v čistírenských technologiích - čištění dešťových a oplachových vod ze stavebnictví , pískových a štěrkových lomů ap. - vody z praní zemědělských produktů - brambory, řepa, kořenová zelenina - mycích ramp nákladních a osobních vo
Kompaundace
Kompaundace je zcela nová technologie, která je v provozu od dubna 2008. Kompaundační linka je umístěna v provozovně Křelov u Olomouce. Výstupní produkty z kompaundační linky se nazývají kompaundy. Z anglického výrazu „compound“ (smíchat, směs, sloučenina) vyplývá jasně princip nové technologie. Kompaundační linka je složena ze tří částí. Prvním celkem je moderní gravimetrický dávkovací systém, který je vibrační pro plasty a dvoušnekový pro plniva. Umožňuje přímo dávkovat čtyři komponenty najednou. Dva vstupy jsou hlavní – na polymery a dva vstupy jsou vedlejší – na aditiva a barviva. Předpokládá se brzké vybavení linky pátým vstupem pro dávkov
Od februára 2011 sme pre Vás pripravili službu ZBER A SPRACOVANIE STARÝCH VOZIDIEL. Verime že veľa klientov využije túto službu. Táto služba spočíva v tom že klient dovezie vozidlo na našu prevádzku kde zabezpečíme bezpečnú likvidáciu čim odbremeníme nášho klienta od všetkých náročných a časovo zdĺhavých nepríjemností a následne ho odhlásime aj na dopravnom inšpektoráte. Podmienky vyradenia starého vozidla: * vozidlo by malo byť kompletné (motor, prevodovka, nápravy ) * nemusí obsahovať všetky časti (batéria, sedadlá, sklá a pod.) * číslo karosérie musí byť identifikovateľné * môže byť havarované a nemusí mať platnú STK ani EK *
Automatické zmäkčovacie filtre
Zmäkčovacie filtre slúžia na elimináciu tvrdosti vody. Tvrdá voda spôsobuje vznik usadenín vodného kameňa. Vodný kameň je častou príčinou porúch v rozvodných vodovodných systémoch. Najväčšie problémy spôsobuje v energetických vykurovacích a chladiacich systémoch. Usadeniny vodného kameňa majú nízku tepelnú vodivosť a v energetických systémoch znižujú účinnosť systému. Dochádza k vzniku tepelných mostov, ktoré sú príčinou nižšej životnosti teplovýmenných zariadení a môžu viesť až k ich poškodeniu. Tvrdosť vody spôsobuje prítomnosť vápnika a horčíka vo vode. Automatické zmäkčovacie filtre zabezpečujú trvalé odstránenie tvrdosti. Zariadenia pracujú na princípe výmeny i
Zvárací pracovný stôl EKO ST 1.1 s ventilátorom
Zvárací odsávaný pracovný stôl EKO ST 1.1 s regulačnou klapkou: možnosťou odsávania cez rošt alebo samonosnú hubicu, variant so zabudovaným odsávacím ventilátorom Popis zváracích stolov: Ekologický zvárací stôl je v spojení s príslušným odsávačom škodlivín určený pre zvarovanie menších zvarkov v zvarovniach, dielňach, učilištiach a zváracích školách. Odsávaný pracovný zvárací stôl je zvarený z oceľového plechu. Na jeho pracovnej doske je liatinový rošt so spodným odsávaním a šamotové tehly pre zvarovanie plameňom. Je tu i otvor pre upevnenie staviteľného polohovadla a závity pre upevnenie zásten. Na vnútornej strane bokov stola
Recyklace plastů regranulací
Recyklace v provozovně Křelov u Olomouce je proces znovuvyužití surovin obsažených v odpadech z výroby, ze zemědělství, obchodních sítí nebo z domácností. Recyklace významně šetří přírodní zdroje, snižuje ekologickou zátěž prostředí odpady i náklady na výrobu. Zakladatelé a společníci firmy JELÍNEK-TRADING navázali na dřívější zkušenosti z výzkumné činnosti, z realizacích různých plastikářských technologií, z řízení plastikářských výrob a dále pak na strojírenské základy, na znalost účetnictví, zahraničního obchodu a cizích jazyků. Společnost se zabývá především regranulací odpadního PP a LDPE, ale i dalších plastů. Používá i další technologie jako je aglo
Prevzdušňovacie zariadenie PAMP
Použitie Ponorné miešacie a prevzdušňovacie zariadenie je určené pre prevzdušňovanie aktivačných nádrží biologických čistiarní odpadových vôd, eventuálne rybníkov a pod. V prípade požiadavky aktivácie s nitrifikáciou a denitrifikáciou môže plniť súčasne aj časovo oddelenú funkciu miešania bez prevzdušňovania. Popis funkcie Ponorný elektromotor poháňa obežné koleso, ktoré prečerpáva veľké množstvo kvapaliny, pričom sa využíva dynamický účinok prúdiacej kvapaliny, ktorý zabezpečuje nasávanie veľkého množstva vzduchu, jeho zmiešanie, rozdelenie na jemné bublinky a následné vytlačenie zmesi vody a jemných bubliniek vzduchu do prevzdušňovaného objem
Systémy triedeného zberu
Skupina Marius Pedersen vytvára a prevádzkuje pre svojich zákazníkov zo samosprávnej aj komerčnej sféry systémy pre využitie druhotných surovín obsiahnutých v odpadoch. Naše projekty sú šité na mieru pre potreby konkrétnych miest, obcí a podnikov a obsahujú tieto základné činnosti: * doporučenie najvhodnejšej štruktúry zložiek, ktoré by mali byť vytriedené z odpadov Pritom prihliadame najmä k faktorom, ako sú vlastnosti a čistota vybraných zložiek a triediteľné množstvo. * výber najvhodnejšej varianty využitia vytriedených druhotných surovín Zvažujeme odbytové možnosti a ich stabilitu, náklady na triedenie, zber, skladovanie a na nutn
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  51  Ďalšia
Tyto filtrační jednotky jsou určeny pro odsávání a filtraci prachu, který vzniká při výrobních, ale i dalších zpracovatelských, dopravních a jiných možných činnostech (broušení, dělení materiálu, přepravy surovin atd.) Filtry lze nasadit všude tam, kde se nevyplatí instalovat centrální odsávací jednotky s velkým výkonem a tím i vysokými provozními náklady.
Kartotéka kombinovaná A4/2
Kartotéka kombinovaná A4, 2 zásuvky, 742x400x600 mm, dezén kalvados, úchytka C - korpus kartotéky z oceľového plechu s dvoma, tromi alebo štyrmi zásuvkami pre formát závesnej zložky A4 -
LENA Truxx traktor
Oblíbený dětský truxx **traktor** s aktivním panáčkem a **odklopitelnou kabinou**, který bude vaše děti bavit. Auto je velké 33 cm a je vhodné pro děti již od 3 let. Velmi kvalitní prov
Transport a manipuláciaTransport a manipulácia

Vozíky, Rollkontajnery, rudly pre sklady, kancelárie, dielne.

Nástenné zásobníky na prospektyNástenné zásobníky

Plastové nástenné zásobníky na tlačoviny formátu A4 alebo A5

Závesné popolníky na stenuZávesné popolníky na stenu

Závesné popolníky na stenu z nerezového plechu.

Firemné vlajky, zástavyFiremné vlajky, zástavy

Výroba firemných vlajok, zástav alebo stolových vlajočiek podľa požiadavky.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018