Hlavná stránka

Poradenstvo, právo, marketing

- Realitná činnosť Spočíva v kompletnom servise pri sprostredkovaní kúpy a predaja nehnuteľností. To znamená vo vyhľadávaní nehnuteľností, predajcu, či kupujúceho podľa požiadaviek klienta. Zároveň zabezpečujeme všetky formality a nevyhnutné úkony pri predaji, kúpe ako aj samotnom prevode nehnuteľností. - Finančné služby Keďže ku kúpe nehnuteľností sú nevyhnutné finančné prostriedky ponúkame aj v tejto oblasti kompletný servis. V súčasnej dobe získať potrebný objem finančných prostriedkov na výstavbu, kúpu či rekonštrukciu nehnuteľnosti vôbec nie je ľahké. Preto naša spoločnosť ponúka našim klientom ako bonus bezplatné sprostredkovanie hypotekár
PHSR: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) PHSR je programový dokument na obdobie 5-10 rokov, ktorý je zo zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 503/2001 Z. z. a súvisiacich metodických pokynov povinná vypracovať každá obec, mesto a vyšší územný celok. Hlavnými cieľmi PHSR sú: analyzovať hospodársky a sociálny rozvoj obce, hlavné smery jej vývoja a stanoviť ciele a prvoradé potreby určiť úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry, v starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších oblastiach podpory regionálneho rozvoja navrhnúť finančné a administratívne zabezpečenie cieľov
Daňové a účtovné poradenstvo a nadväzujúce ekonomicko-poradenské činnosti. Vedenie účtovníctva - ročná účtovná uzávierka – zostavenie ročných účtovných výkazov (účtovné výkazy v jednoduchom / v podvojnom účtovníctve príloh podľa platnej metodiky Ministerstvo financií SR) - daňové priznanie – vyhotovenie podkladu pre priznanie k dani z príjmov PO a FO vrátane príloh - odoslanie uzávierky a daňového priznania na daňový úrad - evidencia DPH – podklad pre daňové priznanie k DPH ----------------------------------------------------------------------------------- Účtovné poradenstvo V prípade záujmu
Podnikové informačné systémy ERP (Enterprise resource planning) sú určené pre malé, stredné až veľké podniky, pre ich vedenie, manažérov, účtovníkov, nákupcov, správcov a pre všetkých, ktorí sa aktívne zapájajú do procesu plánovania a využitia zdrojov v podniku. Svojou funkcionalitou pokrývajú a automatizujú procesy od finančnej oblasti až po oblasť výroby. ERP systémy sú postavené na 2 - 3 vrstvovej architektúre klient – server, alebo na báze tenkého klienta s využitím internetového prehliadača. Ich zavedenie sprehľadní a zníži prevádzkové náklady spoločností, skvalitní rozhodovanie a podporí automatizáciu procesov. Riadenie financií (FM) MODUL FM je nástrojo
Dňa 1. januára 2009 prešla Slovenská republika po 15 rokoch existencie slovenskej meny na menu euro (€). Táto zmena so sebou prinášala isté povinnosti pre občanov, podnikateľov, orgány verejnej moci a ďalšie subjekty. Právnym základom tejto zmeny sú: • zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 477/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti civilného práva v súv
ELLIS Trade s.r.o pôsobí v oblasti ochrany veriteľa a inkasa pohľadávok. Byť veriteľom často ohrozuje vlastné osobné a hospodárske záujmy a vyžaduje rýchle a hlavne efektívne riešenia. Keďže nikto si nemôže dovoliť čakať na peniaze, sú potrebné kroky ako prevencia, zabezpečenie a rýchle vymoženie pohľadávky. Naša spoločnosť poskytuje kompletný servis v každom štádiu pohľadávky. Dispojujeme odborníkmi z rôznych odvetví a využívame štandardné aj alternatívne formy inkasa. Komplexné služby zahŕňajú: - zabezpečenie pohľadávok pred ich vznikom - upomienkový servis - jednanie s dlžníkom
Zákazníci Minervy v tomto odvetví pôsobia vo všetkých segmentoch trhu s potravinami a nápojmi. Patria k nim dodávatelia alkoholických a nealkoholických nápojov, výrobcovia čerstvých výrobkov, pekárne a spracovatelia. Minerva podporuje výrobcov potravín a nápojov v dosahovaní trhových cieľov, v rozvoji značky, riadení dopytu, uvádzaní nových výrobkov na trh s ohľadom na kvalitu produktov. Aké sú požiadavky a podmienky v potravinárskom priemysle? Výrobcovia potravín a nápojov musia byť schopní rýchlo meniť svoje výrobné procesy a dodávateľské reťazce tak, aby reagovali na neustále sa meniace požiadavky svojich zákazníkov. Aplikačná architektúra QAD umožňuje rýchlu i
Minerva pomáha svojim zákazníkom v segmente spotrebného tovaru vyrábajúcim tovar od predmetov dlhodobej spotreby, až po predmety osobnej spotreby, byť úspešnými v dodávaní špičkovej funkcionality pre riadenie výroby, financií, správy zákazníkov a analýzy. ERP systém QAD Enterprise Applications bol vytvorený na základe požiadaviek v stále náročnejšom prostredí odvetvia spotrebného tovaru. Spolu s implementačnými službami a komplexným školením užívateľov predstavuje Minerva úplné a spoľahlivé riešenie. Zaisťuje nielen funkcie, ktoré potrebujete pre chod vášho podniku, ale poskytne taktiež nástroj a technológie úspechu v dobe globálnych dodávateľských reťazcov a e-businessu.
Poskytujeme COLNÉ A DAŇOVÉ PORADENSTVO pre oblasť colnú a spotrebných daní. V rámci poradenských služieb organizujeme odborné semináre, školenia, kurzy, tréningy pre klientov. Colné poradenstvo je zamerané na poskytnutie servisu a podpory klientom pri riešení zadaní, ktoré sa týkajú nastavenia systému logistiky vo firmách, kde aplikujeme colný audit a presne analyzujeme buď jestvujúci systém alebo nastavujeme systém pri jeho budovaní podľa aktuálnej potreby klienta. Klientovi poskytujeme komplexné poradenstvo a priame zastúpenie v procese konania pre orgánmi Finančnej správy. Podrobnejší opis nájdete pri ponuke colný audit. AEO CERTIFIKÁCIA je súčasťou vykonávania colného auditu,
Minerva pomáha svojim zákazníkom v segmente farmácie a výroby zdravotníckych prístrojov a nástrojov byť úspešnými dodávaním špičkovej funkcionality na riadenie výroby, financií, správu zákazníkov a analýzy. ERP systém QAD Enterprise Applications bol vytvorený na základe požiadaviek v presnom prostredí odvetvia farmácie a zdravotníckych prístrojov a nástrojov. Spolu s implementačnými službami a komplexným školením užívateľov predstavuje Minerva úplné a spoľahlivé riešenie. Zaisťuje nielen funkcie, ktoré potrebujete na chod Vášho podniku, ale poskytne tiež nástroj a technológie úspechu v dobe globálnych dodávateľských reťazcov a e-businessu. Podpora štíhlej výroby
Definování cílových skupin Základem efektivnosti komunikační kampaně je přesné definování cílových skupin. Například z hlediska demografického, sociálního, atd. Na základě cílených průzkumů a analýz jasně a přesně definujeme postoje, hodnoty a názory cílových skupin klienta. Poté navrhneme a připravíme komunikační strategii, která vybuduje pozitivní postoje a vztahy cílových skupin ke značce nebo firmě klienta. Budování značky Budování značky je kontinuální proces. Je to živý, interaktivní vztah mezi zákazníkem a brand managerem značky. Značky produktů, které uvádíme na trh, systematicky budujeme efektivn
Koncepcia rozvoja informačných systémov (KRIS)
Materiál s názvom „Koncepcia rozvoja informačných systémov“ je podobne ako Program hospodárskeho sociálneho rozvoja (PHSR) koncepčný dokument, ktorý sú obce povinné vypracovať zo zákona (č. 275/2006 Z.z. O informačných systémoch verejnej správy), a ktorý je povinnou prílohou žiadostí o dotáciu z programov Európskych spoločenstiev, týkajúcich sa informatizácie (Operačný program Informatizácia spoločnosti - OPIS). KRIS sa na rozdiel od PHSR týka výlučne oblasti informatizácie, využívania IKT v obci a zavádzania centralizovaného systému evidencie, kontroly a možnosti komunikácie a využívania služieb verejnej správy elektronickou formou. Výsledný materiál je otvorený dokumen
Dotácie sa poskytujú v širokom spektre oblastí: - životné prostredie - cestovný ruch - výroba a služby - obnoviteľné zdroje - poľnohospodárska výroba - potravinárstvo - nízkokapacitné ubytovacie zariadenia - vzdelávanie - veda a výskum - zdravotníctvo - sociálna starostlivosť Žiadať môžu: - podnikateľské subjekty /právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa Obchodného zákonníka, Živnostenského zákona a podľa iných právnych predpisov/ - verejný sektor /obce, mestá, právnické osoby v pôsobnosti obcí a miest, združenia miest a obcí, VÚC, mimovládne organizácie, nadácie, občianske zdr
Poradenstvo v oblasti účtovania, oceňovania, vykazovania určitej ekonomickej udalosti
Naša spoločnosť veľmi úspešne poskytuje aj poradenské služby v rôznych oblastiach. Pomáhame nájsť riešenia konkrétnych odborných problémov. Týmito problémami je obvykle spôsob účtovania, oceňovania alebo vykazovania určitej ekonomickej udalosti, pracovno-právne problémy. Podnikateľské poradenstvo nie je určené len pre vznikajúce alebo mladé firmy, ale aj pre firmy, ktoré inovujú, či rozširujú svoju činnosť a musia tak čeliť novým neznámym prekážkam. V takýchto prípadoch dokážeme ponúknuť komplexné riešenie vzniknutého problému i vo viacerých alternatívach. Na objednávku sme schopní vypracovať finančné analýzy podľa požiadaviek klienta. * Optimalizácia daňových
Riešenia určené pre samosprávu poskytujú služby v dvoch úrovniach. Na internej úrovni riešia podporu vnúrotných činností samosprávnych úradov a samosprávnych orgánov ich usporiadaním, zefektívnením a zabezpečením. Na externej úrovni riešia informovanosť obyvateľstva a zabezpečujú komunikáciu občanov so samosprávou. V súčasnosti sú v reálnej prevádzke nasledujúce naše riešenia: - Digitálne zastupiteľstvo - Správa sociálnych služieb - Systém úloh - Portál štrukturálnych fondov Digitálne zastupiteľstvo Pre koho je určená aplikácia: - pre vyššie územné celky, magistráty, obecné úrady - pre zamestnancov úra
Spracovanie projektov
Spracovanie projektov pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej Únie a podporných fondov (EBRD, VSE, SSE, štát, výrobcovia kotlov, výrobcovia peliet) Ponúkame zabezpečenie, riadenie a koordinovanie všetkých procesov projektu od prípadovej štúdie až po implementáciu v praxi a to najmä na dodávku tepla a teplej vody v objekte (energeticky neefektívne zdroje) so zameraním na riešenie problematiky nespokojnosti s cenou tepla (aj regulačného príkonu) v nasledovných oblastiach: Oblasť ekonomiky: * Štúdia vykonateľnosti projektu * Bilančný technický a energetický audit pred zmenou navrhovanou projektom * Výkaz - výmer, cenov
Manažérstvo kvality (ISO 9001)
Ponúkame Vám komplexné poradenstvo pri návrhu, zdokumentovaní a implementácii systému manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy EN ISO 9001:2008, resp. jej slovenskej verzie STN EN ISO 9001:2009. Poradenstvo zahŕňa: - analýzu aktuálneho stavu riadenia v spoločnosti, - návrh a odsúhlasenie štruktúry systému v súlade s normou ISO 9001, - vypracovanie internej dokumentácie systému manažérstva kvality, - podporu pri zavedení systému do praxe, - spoluprácu pri internom audite systému manažérstva a odstránení - zistených nedostatkov, - pomoc pri výbere certifikačnej organizácie a prípravu na certifikačný audit. Máte už
Personálna služba ACTIVE PS - Recruiting (vyhľadávanie, nábor a výber pracovníkov) je zameraná najmä na vyhľadávanie a výber nižších a juniorských pozícií. Naša práca je pri tejto metodike založená na inzercii (internetovej aj plošnej v tlačených médiách), práci s databázou uchádzačov a osobnými pohovormi s uchádzačmi). Výsledkom našej práce je prezentácia niekoľkých vhodných kandidátov na požadovanú pracovnú pozíciu. - Analýza - každá obsadzovaná pracovná pozícia si vyžaduje spracovanie analýzy pracovnej pozície a to konkrétne náplň práce, úlohy a ciele pozície. Nevyhnutná je aj analýza požiadaviek na kvalitu pracovníka, ktorý by mal danú pozí
Služba Vedenia ICT projektu je založená na nezávislosti tejto služby z pohľadu dodávaného riešenia alebo platformy a prináša tak zákazníkovi relevantné podklady pre posúdenie a nájdenie optimálneho riešenia. Naše služby sú postavené na rozvinutej schopnosti komunikácie a rozsiahlych skúsenostiach z konzultačných a analytických prác a zároveň máme praktické skúsenosti z vedenia veľkého počtu projektov v mnohých priemyselných odvetviach. Naša spoločnosť ponúka služby v oblasti ICT - v projektoch zavádzania informačných systémov a technológií. Pridanou hodnotou našich služieb vedenia ICT projektu je predovšetkým kvalifikované dočasné rozšírenie riadiacich k
ATC SERENA – akreditované testovacie centrum v systéme ECDL. Na základe Europe Action Plan 2002, v ktorom Európska komisia vyhlásila celoživotné vzdelávanie ako základný prvok európskeho spoločenského modulu, sme získali právo vykonávať skúšobné testy a udeľovať certifikáty v medzinárodnom systéme certifikácie PC zručností ECDL. Firma SERENA v mesiaci jún 2004 sa stala 12 akreditovaným centrom v systéme ECDL na území SR. Toho času disponuje akreditovanou testovacou miestnosťou s desiatimi testovacími pracoviskami a má k dispozícii troch akreditovaných skúšobných komisárov. V SR týchto testovacích centier je v súčasnosti viac ako 55 a v našom okrese sme jediná komerčná spoločnosť,
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  24  Ďalšia
Tyto filtrační jednotky jsou určeny pro odsávání a filtraci prachu, který vzniká při výrobních, ale i dalších zpracovatelských, dopravních a jiných možných činnostech (broušení, dělení materiálu, přepravy surovin atd.) Filtry lze nasadit všude tam, kde se nevyplatí instalovat centrální odsávací jednotky s velkým výkonem a tím i vysokými provozními náklady.
Kartotéka kombinovaná A4/2
Kartotéka kombinovaná A4, 2 zásuvky, 742x400x600 mm, dezén kalvados, úchytka C - korpus kartotéky z oceľového plechu s dvoma, tromi alebo štyrmi zásuvkami pre formát závesnej zložky A4 -
LENA Truxx traktor
Oblíbený dětský truxx **traktor** s aktivním panáčkem a **odklopitelnou kabinou**, který bude vaše děti bavit. Auto je velké 33 cm a je vhodné pro děti již od 3 let. Velmi kvalitní prov
Kancelársky nábytok SELECTKancelársky nábytok

Zostavy kancelárskeho nábytku umožňujú praktické a variabilné zariadenie kancelárie.

Drevené šatňové skrineDrevené šatňové skrine

Šatňové skrinky z laminovanej drevotriesky v kovovej konštrukcii.

Stojany, panely a skrine s boxmiStojany a skrine s boxmi

Praktické stojany s plastovými boxmi do dielne alebo skladu.

Transport a manipuláciaTransport a manipulácia

Vozíky, Rollkontajnery, rudly pre sklady, kancelárie, dielne.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2017