Hlavná stránka

Poradenstvo, právo, marketing

- Realitná činnosť Spočíva v kompletnom servise pri sprostredkovaní kúpy a predaja nehnuteľností. To znamená vo vyhľadávaní nehnuteľností, predajcu, či kupujúceho podľa požiadaviek klienta. Zároveň zabezpečujeme všetky formality a nevyhnutné úkony pri predaji, kúpe ako aj samotnom prevode nehnuteľností. - Finančné služby Keďže ku kúpe nehnuteľností sú nevyhnutné finančné prostriedky ponúkame aj v tejto oblasti kompletný servis. V súčasnej dobe získať potrebný objem finančných prostriedkov na výstavbu, kúpu či rekonštrukciu nehnuteľnosti vôbec nie je ľahké. Preto naša spoločnosť ponúka našim klientom ako bonus bezplatné sprostredkovanie hypotekár
PHSR: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) PHSR je programový dokument na obdobie 5-10 rokov, ktorý je zo zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 503/2001 Z. z. a súvisiacich metodických pokynov povinná vypracovať každá obec, mesto a vyšší územný celok. Hlavnými cieľmi PHSR sú: analyzovať hospodársky a sociálny rozvoj obce, hlavné smery jej vývoja a stanoviť ciele a prvoradé potreby určiť úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry, v starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších oblastiach podpory regionálneho rozvoja navrhnúť finančné a administratívne zabezpečenie cieľov
Daňové a účtovné poradenstvo a nadväzujúce ekonomicko-poradenské činnosti. Vedenie účtovníctva - ročná účtovná uzávierka – zostavenie ročných účtovných výkazov (účtovné výkazy v jednoduchom / v podvojnom účtovníctve príloh podľa platnej metodiky Ministerstvo financií SR) - daňové priznanie – vyhotovenie podkladu pre priznanie k dani z príjmov PO a FO vrátane príloh - odoslanie uzávierky a daňového priznania na daňový úrad - evidencia DPH – podklad pre daňové priznanie k DPH ----------------------------------------------------------------------------------- Účtovné poradenstvo V prípade záujmu
Podnikové informačné systémy ERP (Enterprise resource planning) sú určené pre malé, stredné až veľké podniky, pre ich vedenie, manažérov, účtovníkov, nákupcov, správcov a pre všetkých, ktorí sa aktívne zapájajú do procesu plánovania a využitia zdrojov v podniku. Svojou funkcionalitou pokrývajú a automatizujú procesy od finančnej oblasti až po oblasť výroby. ERP systémy sú postavené na 2 - 3 vrstvovej architektúre klient – server, alebo na báze tenkého klienta s využitím internetového prehliadača. Ich zavedenie sprehľadní a zníži prevádzkové náklady spoločností, skvalitní rozhodovanie a podporí automatizáciu procesov. Riadenie financií (FM) MODUL FM je nástrojo
Dňa 1. januára 2009 prešla Slovenská republika po 15 rokoch existencie slovenskej meny na menu euro (€). Táto zmena so sebou prinášala isté povinnosti pre občanov, podnikateľov, orgány verejnej moci a ďalšie subjekty. Právnym základom tejto zmeny sú: • zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 477/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti civilného práva v súv
ELLIS Trade s.r.o pôsobí v oblasti ochrany veriteľa a inkasa pohľadávok. Byť veriteľom často ohrozuje vlastné osobné a hospodárske záujmy a vyžaduje rýchle a hlavne efektívne riešenia. Keďže nikto si nemôže dovoliť čakať na peniaze, sú potrebné kroky ako prevencia, zabezpečenie a rýchle vymoženie pohľadávky. Naša spoločnosť poskytuje kompletný servis v každom štádiu pohľadávky. Dispojujeme odborníkmi z rôznych odvetví a využívame štandardné aj alternatívne formy inkasa. Komplexné služby zahŕňajú: - zabezpečenie pohľadávok pred ich vznikom - upomienkový servis - jednanie s dlžníkom
Zákazníci Minervy v tomto odvetví pôsobia vo všetkých segmentoch trhu s potravinami a nápojmi. Patria k nim dodávatelia alkoholických a nealkoholických nápojov, výrobcovia čerstvých výrobkov, pekárne a spracovatelia. Minerva podporuje výrobcov potravín a nápojov v dosahovaní trhových cieľov, v rozvoji značky, riadení dopytu, uvádzaní nových výrobkov na trh s ohľadom na kvalitu produktov. Aké sú požiadavky a podmienky v potravinárskom priemysle? Výrobcovia potravín a nápojov musia byť schopní rýchlo meniť svoje výrobné procesy a dodávateľské reťazce tak, aby reagovali na neustále sa meniace požiadavky svojich zákazníkov. Aplikačná architektúra QAD umožňuje rýchlu i
Minerva pomáha svojim zákazníkom v segmente spotrebného tovaru vyrábajúcim tovar od predmetov dlhodobej spotreby, až po predmety osobnej spotreby, byť úspešnými v dodávaní špičkovej funkcionality pre riadenie výroby, financií, správy zákazníkov a analýzy. ERP systém QAD Enterprise Applications bol vytvorený na základe požiadaviek v stále náročnejšom prostredí odvetvia spotrebného tovaru. Spolu s implementačnými službami a komplexným školením užívateľov predstavuje Minerva úplné a spoľahlivé riešenie. Zaisťuje nielen funkcie, ktoré potrebujete pre chod vášho podniku, ale poskytne taktiež nástroj a technológie úspechu v dobe globálnych dodávateľských reťazcov a e-businessu.
Poskytujeme COLNÉ A DAŇOVÉ PORADENSTVO pre oblasť colnú a spotrebných daní. V rámci poradenských služieb organizujeme odborné semináre, školenia, kurzy, tréningy pre klientov. Colné poradenstvo je zamerané na poskytnutie servisu a podpory klientom pri riešení zadaní, ktoré sa týkajú nastavenia systému logistiky vo firmách, kde aplikujeme colný audit a presne analyzujeme buď jestvujúci systém alebo nastavujeme systém pri jeho budovaní podľa aktuálnej potreby klienta. Klientovi poskytujeme komplexné poradenstvo a priame zastúpenie v procese konania pre orgánmi Finančnej správy. Podrobnejší opis nájdete pri ponuke colný audit. AEO CERTIFIKÁCIA je súčasťou vykonávania colného auditu,
Minerva pomáha svojim zákazníkom v segmente farmácie a výroby zdravotníckych prístrojov a nástrojov byť úspešnými dodávaním špičkovej funkcionality na riadenie výroby, financií, správu zákazníkov a analýzy. ERP systém QAD Enterprise Applications bol vytvorený na základe požiadaviek v presnom prostredí odvetvia farmácie a zdravotníckych prístrojov a nástrojov. Spolu s implementačnými službami a komplexným školením užívateľov predstavuje Minerva úplné a spoľahlivé riešenie. Zaisťuje nielen funkcie, ktoré potrebujete na chod Vášho podniku, ale poskytne tiež nástroj a technológie úspechu v dobe globálnych dodávateľských reťazcov a e-businessu. Podpora štíhlej výroby
Definování cílových skupin Základem efektivnosti komunikační kampaně je přesné definování cílových skupin. Například z hlediska demografického, sociálního, atd. Na základě cílených průzkumů a analýz jasně a přesně definujeme postoje, hodnoty a názory cílových skupin klienta. Poté navrhneme a připravíme komunikační strategii, která vybuduje pozitivní postoje a vztahy cílových skupin ke značce nebo firmě klienta. Budování značky Budování značky je kontinuální proces. Je to živý, interaktivní vztah mezi zákazníkem a brand managerem značky. Značky produktů, které uvádíme na trh, systematicky budujeme efektivn
Koncepcia rozvoja informačných systémov (KRIS)
Materiál s názvom „Koncepcia rozvoja informačných systémov“ je podobne ako Program hospodárskeho sociálneho rozvoja (PHSR) koncepčný dokument, ktorý sú obce povinné vypracovať zo zákona (č. 275/2006 Z.z. O informačných systémoch verejnej správy), a ktorý je povinnou prílohou žiadostí o dotáciu z programov Európskych spoločenstiev, týkajúcich sa informatizácie (Operačný program Informatizácia spoločnosti - OPIS). KRIS sa na rozdiel od PHSR týka výlučne oblasti informatizácie, využívania IKT v obci a zavádzania centralizovaného systému evidencie, kontroly a možnosti komunikácie a využívania služieb verejnej správy elektronickou formou. Výsledný materiál je otvorený dokumen
Dotácie sa poskytujú v širokom spektre oblastí: - životné prostredie - cestovný ruch - výroba a služby - obnoviteľné zdroje - poľnohospodárska výroba - potravinárstvo - nízkokapacitné ubytovacie zariadenia - vzdelávanie - veda a výskum - zdravotníctvo - sociálna starostlivosť Žiadať môžu: - podnikateľské subjekty /právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa Obchodného zákonníka, Živnostenského zákona a podľa iných právnych predpisov/ - verejný sektor /obce, mestá, právnické osoby v pôsobnosti obcí a miest, združenia miest a obcí, VÚC, mimovládne organizácie, nadácie, občianske zdr
Poradenstvo v oblasti účtovania, oceňovania, vykazovania určitej ekonomickej udalosti
Naša spoločnosť veľmi úspešne poskytuje aj poradenské služby v rôznych oblastiach. Pomáhame nájsť riešenia konkrétnych odborných problémov. Týmito problémami je obvykle spôsob účtovania, oceňovania alebo vykazovania určitej ekonomickej udalosti, pracovno-právne problémy. Podnikateľské poradenstvo nie je určené len pre vznikajúce alebo mladé firmy, ale aj pre firmy, ktoré inovujú, či rozširujú svoju činnosť a musia tak čeliť novým neznámym prekážkam. V takýchto prípadoch dokážeme ponúknuť komplexné riešenie vzniknutého problému i vo viacerých alternatívach. Na objednávku sme schopní vypracovať finančné analýzy podľa požiadaviek klienta. * Optimalizácia daňových
Riešenia určené pre samosprávu poskytujú služby v dvoch úrovniach. Na internej úrovni riešia podporu vnúrotných činností samosprávnych úradov a samosprávnych orgánov ich usporiadaním, zefektívnením a zabezpečením. Na externej úrovni riešia informovanosť obyvateľstva a zabezpečujú komunikáciu občanov so samosprávou. V súčasnosti sú v reálnej prevádzke nasledujúce naše riešenia: - Digitálne zastupiteľstvo - Správa sociálnych služieb - Systém úloh - Portál štrukturálnych fondov Digitálne zastupiteľstvo Pre koho je určená aplikácia: - pre vyššie územné celky, magistráty, obecné úrady - pre zamestnancov úra
Spracovanie projektov
Spracovanie projektov pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej Únie a podporných fondov (EBRD, VSE, SSE, štát, výrobcovia kotlov, výrobcovia peliet) Ponúkame zabezpečenie, riadenie a koordinovanie všetkých procesov projektu od prípadovej štúdie až po implementáciu v praxi a to najmä na dodávku tepla a teplej vody v objekte (energeticky neefektívne zdroje) so zameraním na riešenie problematiky nespokojnosti s cenou tepla (aj regulačného príkonu) v nasledovných oblastiach: Oblasť ekonomiky: * Štúdia vykonateľnosti projektu * Bilančný technický a energetický audit pred zmenou navrhovanou projektom * Výkaz - výmer, cenov
Manažérstvo kvality (ISO 9001)
Ponúkame Vám komplexné poradenstvo pri návrhu, zdokumentovaní a implementácii systému manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy EN ISO 9001:2008, resp. jej slovenskej verzie STN EN ISO 9001:2009. Poradenstvo zahŕňa: - analýzu aktuálneho stavu riadenia v spoločnosti, - návrh a odsúhlasenie štruktúry systému v súlade s normou ISO 9001, - vypracovanie internej dokumentácie systému manažérstva kvality, - podporu pri zavedení systému do praxe, - spoluprácu pri internom audite systému manažérstva a odstránení - zistených nedostatkov, - pomoc pri výbere certifikačnej organizácie a prípravu na certifikačný audit. Máte už
Personálna služba ACTIVE PS - Recruiting (vyhľadávanie, nábor a výber pracovníkov) je zameraná najmä na vyhľadávanie a výber nižších a juniorských pozícií. Naša práca je pri tejto metodike založená na inzercii (internetovej aj plošnej v tlačených médiách), práci s databázou uchádzačov a osobnými pohovormi s uchádzačmi). Výsledkom našej práce je prezentácia niekoľkých vhodných kandidátov na požadovanú pracovnú pozíciu. - Analýza - každá obsadzovaná pracovná pozícia si vyžaduje spracovanie analýzy pracovnej pozície a to konkrétne náplň práce, úlohy a ciele pozície. Nevyhnutná je aj analýza požiadaviek na kvalitu pracovníka, ktorý by mal danú pozí
Služba Vedenia ICT projektu je založená na nezávislosti tejto služby z pohľadu dodávaného riešenia alebo platformy a prináša tak zákazníkovi relevantné podklady pre posúdenie a nájdenie optimálneho riešenia. Naše služby sú postavené na rozvinutej schopnosti komunikácie a rozsiahlych skúsenostiach z konzultačných a analytických prác a zároveň máme praktické skúsenosti z vedenia veľkého počtu projektov v mnohých priemyselných odvetviach. Naša spoločnosť ponúka služby v oblasti ICT - v projektoch zavádzania informačných systémov a technológií. Pridanou hodnotou našich služieb vedenia ICT projektu je predovšetkým kvalifikované dočasné rozšírenie riadiacich k
ATC SERENA – akreditované testovacie centrum v systéme ECDL. Na základe Europe Action Plan 2002, v ktorom Európska komisia vyhlásila celoživotné vzdelávanie ako základný prvok európskeho spoločenského modulu, sme získali právo vykonávať skúšobné testy a udeľovať certifikáty v medzinárodnom systéme certifikácie PC zručností ECDL. Firma SERENA v mesiaci jún 2004 sa stala 12 akreditovaným centrom v systéme ECDL na území SR. Toho času disponuje akreditovanou testovacou miestnosťou s desiatimi testovacími pracoviskami a má k dispozícii troch akreditovaných skúšobných komisárov. V SR týchto testovacích centier je v súčasnosti viac ako 55 a v našom okrese sme jediná komerčná spoločnosť,
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  24  Ďalšia
Tyto filtrační jednotky jsou určeny pro odsávání a filtraci prachu, který vzniká při výrobních, ale i dalších zpracovatelských, dopravních a jiných možných činnostech (broušení, dělení materiálu, přepravy surovin atd.) Filtry lze nasadit všude tam, kde se nevyplatí instalovat centrální odsávací jednotky s velkým výkonem a tím i vysokými provozními náklady.
Kartotéka kombinovaná A4/2
Kartotéka kombinovaná A4, 2 zásuvky, 742x400x600 mm, dezén kalvados, úchytka C - korpus kartotéky z oceľového plechu s dvoma, tromi alebo štyrmi zásuvkami pre formát závesnej zložky A4 -
LENA Truxx traktor
Oblíbený dětský truxx **traktor** s aktivním panáčkem a **odklopitelnou kabinou**, který bude vaše děti bavit. Auto je velké 33 cm a je vhodné pro děti již od 3 let. Velmi kvalitní prov
Transport a manipuláciaTransport a manipulácia

Vozíky, Rollkontajnery, rudly pre sklady, kancelárie, dielne.

Nástenné zásobníky na prospektyNástenné zásobníky

Plastové nástenné zásobníky na tlačoviny formátu A4 alebo A5

Závesné popolníky na stenuZávesné popolníky na stenu

Závesné popolníky na stenu z nerezového plechu.

Firemné vlajky, zástavyFiremné vlajky, zástavy

Výroba firemných vlajok, zástav alebo stolových vlajočiek podľa požiadavky.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018