Hlavná stránka

Bezpečnosť, ochrana

Výroba a predaj látkových roliet
Praktické a dekoratívne.Rolety sa pôvodne objavovali v oknách ako tieniaci prvok. Dnes sa používajú v interiéru predovšetkým ako dekorácia .Ich pôvodná funkcia je ale zachovaná. Umožnia to nové materiály, široká škála farieb, nové vzory a moderný design ovládacích systému. Látky majú špeciálnu povrchovú úpravu. Jej dokonalý tvar a rozmerová stálosť zaisťuje správny naviň rolety. Odpúdzujú prach, materiál má antistatické vlastnosti. Vyrobíme také látkové rolety z dekoračných látok, ktoré si sami zvolíte , presne podľa Vášho želania. Mechanizmy látkových roliet rozdelíme na dve skupiny: - jednoduché retiazkové ovládanie pre všetkých rozmerou
Požiarny štatút; požiarne poplachové smernice; požiarny evakuačný plán; požiarne poriadky pre pracoviská so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru; pokyn pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru; pokyn pre osoby vykonávajúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase; určenie protipožiarnej hliadky; určenie ohlasovne požiarov; dokumentácia školení zamestnancov a odbornej prípravy protipožiarnej hliadky; požiarna kniha; pravidlá na zaistenie BOZP, politika BOZP a program jej realizácie, smernica pre práce so zobrazovacími jednotkami, analýza a hodnotenie rizík na pracoviskách, zoznam pre poskytovanie OOPP; smernica pre ručnú manipuláciu s bremenami; projekt výchovy a vzdelávania
- Činnosť autorizovaného bezpečnostného technika - spracovanie dokumentácie BOZP a PO - vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - školenie zamestnancov BOZP v rozsahu oprávnenia VVZ 01.1 Výchova a vzdelávanie - šetrenie pracovných úrazov vrátane spracovania a odoslania záznamu o úraze - pre zamestnávateľov vykonávanie bezpečnostno-technickej služby podľa §22 zákona č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci- (BOZP) - vykonávanie odborných prehliadok pracovísk z hľadiska BOZP a PO - zastupovanie firmy pri kontrolách inšpektorátu práce a kontrolách Hasičského a záchranného zboru - zabezpečenie dodávky ručných has
poradenstva v oblasti ochrany osôb a majetku, prepojenie signálu z chráneného objektu na stredisko registrácie poplachov /SRP/, prepojenie EPS z chráneného objektu na SRP. Kvalifikovaný zásah na chránenom objekte zásahovou motorizovanou hliadkou. rádiový prenos video-signálu z chráneného objektu na SRP, jeho spracovanie a záznam poskytovanie iných služieb prostredníctvom rádiového pultu SRP (diaľkové ovládanie elektrických zariadení programovo alebo manuálne v reálnom čase) ochranu bytov a rodinných domov počas dovolenky alebo služobnej cesty (nástrahové zariadenia) s prepojením na SRP - poradenstvo, projekt, dodávka, montáž /servis 24 hod./, robíme prostredníctvom firmy RAVI systém s.r.o.
Civilná ochrana
Prírodné katastrofy existovali, existujú a i v budúcnosti budú existovať, ale vo svojich ničivých účinkoch sa dynamicky spájajú s negatívnymi dopadmi havárií a kríz spôsobených človekom. Preto je v prvom rade nutné pochopiť nebezpečenstvá spojené s každou ľudskou aktivitou, ohrozenia a riziká, ktoré z nich plynú pre zúčastnených, ale aj pre celé ľudstvo. Ľudia si často krát uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie a majetok, až keď sa stanú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky týchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na ž
Predaj - Bezpečnostné dvere
Už po celých desať rokov vyrába spoločnosť Hörmann preverené bezpečnostné dvere, presne také, aké doporučujú experti na bezpečnosť, či odborníci z poisťovní a od polície. A to sa týka všetkých oblastiach použitia. Pre stavebníkov a pre tých, ktorí sa rozhodli modernizovať, sa doporučujú cenovo výhodné bezpečnostné dvere KSi40. Sú vhodné nielen ako vstupné dvere do skladu, ale vo svojom použití nájdu tiež vo vedľajších budovách alebo zadné vchody do garáží. Veď ku garážovým bránam Hörmann, ktoré sú zabezpečené proti vlámaniu, sa najlepšie hodia práve bezpečnostné dvere Hörmann. A pre tých, ktorí potrebujú ešte väčšiu bezpečnosť, tým doporučujem
Bezpečnostné dvere  najlacnejšie v Bratislavskom kraji
Bezplatne Vám spravíme obhliadku, vypracujeme cenovú ponuku a Vy sa potom rozhodnete či si zákazku objednáte práve u nás, alebo má konkurencia lepšiu ponuku ! Bezpečnostné dvere sú určené na zabezpečenie a protipožiarnu ochranu vstupov do bytov, domov, kancelárií atď. Pokojný spánok, istotu a vyššiu ochranu vám dodajú len kvalitné bezpečnostné dvere. Myslíte si, že Vaše dvere poskytujú po zatvorení dostatočnú ochranu proti zlodejom ? V podstate platí jednoduché pravidlo, ktoré vraví, že čím viac zlodejovi znepríjemníte jeho návštevu, tým máte väčšiu šancu, že to niekde na polceste vzdá. Podľa čoho teda vyberať dvere? Vyberať treba z toho
Bezpečnostné systémy
Naša firma sa projektovaniu a realizácii systémov zabezpečenia stavieb proti krádeži a proti požiaru zaoberá prakticky od roku 1992. Zrealizovali sme mnoho jednoduchých ale i veľmi komplikovaných systémov zabezpečenia stavieb a sme hrdí na to, že naše systémy spoľahlivo pracujú aj v extrémnych podmienkach už viac ako 10 rokov. Dnes je na trhu široká škála kvalitných komponentov z oblasti EZS, ktoré dávajú predpoklad na vytvorenie spoľahlivého elektronického systému ochrany. Dlhoročná spolupráca a získaná skúsenosť z montáže komponentov firmy sa podieľa na našom úspešnom zvládnutí mnohých obtiažnych inštalácii. Zaužívané a praxou overené inštalačné postupy nám naviac
Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
Táto služba je odporúčaná klientom, ktorí chcú ochrániť svoj majetok, ktorý nie je verejnosti prístupný t.z. nenachádza sa na verejne prístupných miestach . Z toho nám vyplýva, že hovoríme napr. o súkromných pozemkoch a podobne. Hoci si mnohí z nás myslia, že náš majetok je v bezpečí ak je to ohradené a odlúčené od verejnosti nemusí to byť pravda. Svoje o tom vedia ľudia, ktorých majetok bol poškodený alebo rozkradnutý hlavne vo večerných hodinách. V takomto prípade môže dôjsť ku škodám na majetku od stovák eur až do tisícok pritom by úplne stačila iba menšia investícia do ochrany majetku a nebola by sa škoda stala. Jedna vec je finančná strata alebo poškodenie majetku, ale na stra
Najpoužívanejší typ snehového hasiaceho prístroja, napríklad do obchodov, kuchýň, počítačových centier, trafostaníc, strojovní výťahov, potravinárskych prevádzok, atď. Tento hasiaci prístroj nájdeme všade tam, kde nie je žiaduce, aby po jeho použití bol v danom priestore neporiadok z vystriekaného hasiaceho prostriedku (elektrorozvodne, trafostanice, strojovne výťahov, potravinárske prevádzky atď), čím nedôjde k ďalším škodám a zničeniu zariadena, ktoré nebolo doteraz poškodené požiarom. Hasiaci prístroj je pod stálym tlakom. Prístroj bol certifikovaný podľa európskej normy STN EN -3. Za dodržania bezpečnostných podmienok je možné ho bez obáv použiť i na
V rámci portfólia služieb zameraných na ochranu osôb Vám ponúkame: - profesionálnych osobných strážcov vyselektovaných „na mieru“ Vašim potrebám a požiadavkám, - možnosť zabezpečenia jednorazovej i dlhodobej ochrany, - možnosť zlúčenia viacerých nami ponúkaných služieb do výhodných cenových balíkov a tak vytvorenie kombinácie (osobný šofér – ochrankár v jednej osobe) - maximálnu úroveň vykonávanej práce deklarovanú našimi zamestnancami, u ktorých je kladený vysoký dôraz nielen na fyzickú a odbornú zdatnosť, ale i na ich inteligenčné predpoklady, psychickú odolnosť, schopnosť komunikovať vo viacerých cudzích jazykoch, tak ako i nutnosť znalosti diplo
Príslušenstvo k elektrickým sirénam Pavian
Lokálne ovládanie - Interné lokálne ovládanie - Interné lokálne ovládanie - Externé lokálne ovládanie - nástenné prevedenie - Externé lokálne ovládanie - nástenné prevedenie - Externé lokálne ovládanie - stolové prevedenie Rádiové ovládanie - Centrálna komunikačná jednotka - Komunikačná jednotka SMART - Komunikačná jednotka SMART - Retranslačná stanica - Retranslačná stanica - Rádio pack - Rádio pack Ďalšie ovládacie moduly - RDS prijímač - RDS prijímač - Modul GPRS/EDGE - Modul GPRS/EDGE - Modul TCP/IP - Modul TCP/IP Partnersk
Integrovaná elektronická siréna SCREAMER
Ponúkame kompaktnú integrovanú elektronickú sirénu Screamer so širokými možnosťami použitia. Dokáže vysielať rôzne audiozáznamy zo zabudovanej SD karty, externého audio zdroja a taktiež aj živé hlásenia z mikrofónu. Uctyhodný akustický výkon 122 alebo 126 dB(A)/1m v závislosti od prevedenia umožňuje spoľahlivo pokryť ohrozené územie hlasitým zrozumiteľným akustickým signálom. Vďaka ozvučnici z ľahkej hliníkovej zliatiny a počasiu-odolnému prevedeniu bez problémov vydrží v exteriéri aj interiéri (v halách, hlučných prevádzkach). Samozrejmosťou je široké príslušenstvo, predovšetkým moduly pre drôtovú (TCP-IP,...) aj bezdrôtovú (Wi-Fi, X-bee) komunikáciu, diaľkové ovládače so z
Ochrana pred požiarmi (OPP)
- výkon technika požiarnej ochrany - poradenstvo a zabezpečenie OPP pri realizácii stavby, pri ich užívaní ako aj pri zmene užívania stavby - vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby - vypracovanie a vedenie dokumentácie podľa charakteru objektu a činností z pohľadu ochrany pred požiarmi, preventívne protipožiarne prehliadky objektov a pracovísk - sledovanie a doplnenie legislatívnych zmien, následné doplnenie do dokumentácie zákazníka - výkon školení a odbornej prípravy v zmysle legislatívy ochrany pred požiarmi - spracovanie povinností do zmlúv z ochrany pred požiarmi vlastných objektov, nájmu a prenájmu tretím osob
Držiak na HP 6 kg
Držiak na hasiaci prístroj 1,2,5,6kg a spona pre uchytenie S6 Originalita predmetného riešenia spočíva v stálosti rozmerov kazety spony 3 a kazety misky 7 do ktorých sa zasúva plastový profil 6 , pričom doraz 1 ako aj miska 7 sú pevnostne dimenzované na nosnosť viac ako trojnásobku váhy najťažších uchytávaných prístrojov , uvedené riešenie umožňuje zámenou dĺžky plastového profilu 6 a nastavením dorazu 1 prispôsobiť držiak pre akékoľvek hasiace prístroje a samohasiace zariadenia s oválnym dnom, po založení poistky 5 na nábehové plochy spony 4 dochádza k bezpečnému uchyteniu prístroja, ktorý bez spätného uvolnenia poistky prakticky nie je možné uvolniť. Rozmery spony 3 a, b, c, j, s
Pokladny Posiflex
Jako součást našeho stravovacího systému nabízíme pokladny Posiflex, určené především pro doplňkový prodej v jídelnách. Je vhodný pro všechna restaurační zařízení a provozovny rychlého občerstvení. Součástí pokladního řešení mohou být tyto periferie: - tiskárny účtenek - dotykové monitory - šuplíky - CCD scanery - zákaznické displeje - čtečky magnetických karet - programovatelné klávesnice - UPS baterie - elektronické váhy S pokladnami posiflex dodáváme stravovací systémy: - Automat pro přímý prodej na pokladně - Gastromanažer pro skladové hospodářství navazující na progra
Vodná hmla predstavuje špecifický spôsob použitia vody ako hasiva. Hasiace zariadenie na vodnú hmlu vytvára špeciálnymi tryskami mikroskopické kvapôčky (celkový povrch z jedného litra vody dosahuje až 200 m2), rýchlo odoberá veľké množstvo energie z horenia a rapídne znižuje úroveň tepelného vyžarovania. Voda sa pri odobratí tepla premieňa pri teplote varu na paru rýchlosťou explózie, pričom zväčšuje svoj objem až 1695 - násobne a zo svojho okolia vytlačí vzduch. Hlavný hasiaci efekt je ochladenie, vedľajší efekt je vytesnenia kyslíka premenou skupenstva vody. Návrh a inštalácia hasiaceho zariadenia na vodnú hmlu vyžadujú zodpovedný prístup a špecifické znalosti. Op
Vypracúvanie plánu ochrany
Vypracujeme Vám kvalitný a efektívny plán ochrany na základe ktorého ochránime Vás a Váš majetok. Základom vypracúvania plánu ochrany je komplexná analýza Vašich potrieb. Plán ochrany bude mať textovú aj grafickú časť. Vykonáme bezpečnostnú a rizikovú analýzu vo Vašom objekte na profesionálnej úrovni . Bezpečnostná analýza objektu predstavuje rozsiahlu analyticko-syntetickú činnosť pred prijatím rozhodnutia o ochrane objektu a jeho realizácii, posúdenie účinnosti a efektívnosti všetkých existujúcich metód ochrany a vypracúvania podkladov pre projektovanie zabezpečovacieho systému. Zahrňuje: popis objektu ochrany, zoznam a popis relevantných bezpečnostných rizík, možné spôsoby napadnut
Odrážajú tridsaťročné skúseností s meraním medzinárodných pretekov. Sú navrhnuté na celoročné používanie a majú všetky vlastnosti, ktoré očakáva profesionálny časomerač. - nezávislé časové kanály (až 10 rozšíriteľné až na 99 napríklad 1 štartový, 8 medzičasov a 1 cieľový kanál) - registrácia až 9 999 štartových čísel - uloženie každého časového impulzu do pamäte (až do 18 000 impulzov) - univerzálny softvér pre rôzne typy športov (preteky, kolá, kategórie, paralelné disciplíny ...) - kontrolná tlač jednoduchých výsledkov, časov a úkonov - pracovná teplota od -25°C do +55°C - komunikačné rozhrania RS 232, RS 485
Kontrola osobných ochranných pracovných prostriedkov pre prácu vo výškach Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) pre prácu vo výškach musia byť pravidelne kontrolované. Okrem Vašej povinnosti ako zamestnávateľa dbať na bezpečnosť svojich zamestnancov a vybavovať ich potrebnými OOPP je tu aj Vaša povinnosť dodržiavať legislatívne predpisy, ktorými sú Nariadenie vlády SR č. 392 /2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov a súvisiace technické normy. Tieto predpisy resp. nariadenia výrobcov pracovných prostriedkov stanovujú pravidelné kontroly pracovných prostriedkov oprávnenou osobou. V prípade záujmu vykonania kontroly
Predošlá 1  ...  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ...  144  Ďalšia
Trezory
Elektronické pokojové trezory Onity jsou navrženy pro maximální bezpečnost, spokojenost a komfort Vašich hostů. Ti jistě ocení jedinečnost trezorů Onity a Vaši zaměstnanci pak ocení jej
Nájazdová rampa s vedením pre minimálnu šírku stopy kolesa alebo pásu 150 mm
Nájazdová rampa s vedením pre min. šírku stopy kolesa alebo pásu 150 mm, dĺžka 4000 mm, šírka 240 mm, nosnosť náprav pri vzdialenosti 1,25 m - 706 Kg - nájazdové rampy sú vyrábané pop
Apple iPad Retina 64GB WiFi 3G LTE Biely
**Biely 64GB iPad Retina** 4.generácia prichádza s novým displejom, ktorý má **4x viac obrazových bodov**, a vďaka tomu zobrazí **text ostrý ako britva**, ponúkne bohaté farby a všetko na
Odpadkové koše pre interiérOdpadkové koše pre interiér

Smetné koše pre interiér, na zmiešaný alebo separovaný odpad.

Vlajkové stožiareVlajkové stožiare

Stožiare na vlajky a zástavy, široká ponuka dĺžok, prevedení.

Prezentačné stojany Prezentačné stojany

Drôtené stojany vhodné na noviny, časopisy, katalógy, letáky a iné

Nájsť dodávateľa - rýchlo, výhodne, bezplatne a nezáväzneNájsť dodávateľa

Chcete niečo kúpiť, alebo potrebujete vyhľadať firmu?


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018