Hlavná stránka

Bezpečnosť, ochrana

Evakuačný požiarny rozhlas je zariadenie z kategórie požiarno-technických zariadení stavieb. Slúži na hlasovú signalizáciu a riadenú evakuáciu osôb pri požiari. V čase mimo ohrozenia požiaru, alebo iného nebezpečenstva môže poskytovať hlasové informácie alebo hudobný priposluch. Evakuačný požiarny rozhlas je pri požiari ovládaný automaticky riadiacim výstupom z elektrickej požiarnej signalizácie, alebo manuálne stálou obsluhou.Ozvučovacie systémy označujú systém verejného ozvučenia používaného k osloveniu čo najširšieho okruhu ľudí. Systémy verejného ozvučenia sa používajú všade tam, kde je potrebné osloviť, informovať, upozorniť a hlásiť pri ochrane návštevníkov, cestujúci
Kamerové systémy
Kamerové systémy sa stávajú stále častejším doplnkom nášho života.V domácom prostred í slúži ku monitorovaniu dna v dome a jeho okolia (ochraňovanie malých detí, záhrady, vjazdu do domu, garáže, ....) - tu je cieľom sledovať udalosti v záujmových zónach, monitorovaných jednotlivými kamerami s prípadným upozornením na pohyb nebo hlasové zmeny. Snímaný obraz je prenášaný drôtovými alebo bezdrôtovými kamerami do TV prímačov, videa alebo počítača. Kamerové systémy možno spojiť s poplachovými alebo prístupovými systémami, čím zabezpečíme zvýšenie ochrany objektu, zefektívnime pracovný výkon zamestnancov, minimalizujeme vo výrobe straty kazovými výrobkami, službami a pod. videosig
Hydrantové systémy patria medzi stabilné hasiace zariadenia a predstavujú veľmi účinné hasiace prostriedky trvale zapojené, s okamžitou dodávkou vody. Ich jednoduchá konštrukcia umožňuje pohotové ovládanie systému jednou osobou. Sú určené predovšetkým na prvotný zásah vo vnútri objektu. Konštrukcia: - hydrantová skriňa s oceľového plechu (platí pre systém A a B) - otočný hadicový navijak - uzatvárací ventil DN 25 1 - tvarovo stála hadica DN 25, dĺžka 20 - 30 m - spojovacia hadica DN 25 1 m - prúdnica uzatvárateľná DN 25 Povrchová úprava: - štandardná farba RAL 3000 červená alebo RAL 9010 biela - možnosť
Ochranné a pracovné odevy
CETUS Ochranný plášť proti vode, mechanickým vplyvom a zašpineniu. 0,32 mm PVC/polyester. NEPTUN Ochranný plášť s kapucou PVC/nylon. V praktickom balenie, pre profesnú použitie proti vode, mechanickým vplyvom a zašpineniu. HYDRA Ochranný dvojdielny oblek s kapucou proti vode, mechanickým vplyvom a zašpineniu. 0,32 mm PVC/polyester. CARINA Ochranný dvojdielny oblek s kapucou PVC/nylon. V praktickom balení, pre profesné použitie proti vode, mechanickým vplyvom a zašpineniu. BIANCA Zástera PVC/polyester, pre ochranu proti pôsobeniu vody a zašpineniu. LEO bavlnená čapica so šiltom - baseball
Obsluha stavebných strojov Kurzy a skúšky odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. *) uchádzač môže absolvovať kurz a skúšku len pre jednu skupinu strojov Do základného kurzu môže byť zaradený uchádzač, ktorý dovŕšil 18 rokov a doloží: - prihlášku na skúšku (osobitné tlačivo) v ktorom treba uviesť osobné údaje, lekárska správa, zácvičná prax a účasť v kurze - vodičský preukaz ak ide o skupinu ktorá má schválenú prepravu po verejných komunikáciách ( pre stroje s celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg je potrebné vodičské oprávnenie skupiny C ) Obsluha staveb
Séria filtrov PRO2000 zahrňuje celú škálu dýchacích filtrov odpovedajúcich požiadavkám EN 141 a 143 nesúcich označenie CE. Pro 2000 sú výsledkom spojenia najnovších technológii s rozsiahlimi výrobnými skúsenosťami. PRO2000 zaisťujú svojim užívateľom za dobrú cenu pohodlie a bezpečnosť. - PRO2000 - Filtre proti časticiam,plynom a kombinované filtre Ľahké dýchanie - Protiplynové a kombinované filtre majú vďaka optimálnej náplne aktívneho uhlia minimálny dychový odpor - Rozsiahly filtračný povrch filtrov proti časticiam zaisťuje vysokú kapacitu pri nízkom dychovom odpore - Široké vsupné otvory znižujú odpor vdychovaného vzduchu
V prípade, ak premýšľate nad ELEKTRONICKÝM ZABEZPEČOVACÍM SYSTÉMOM /EZS/ (Alarmom) je potrebné zvážiť hlavne riziká aké pre Vás môžu nastať. Elektronický zabezpečovací systém nezabráni vniknutiu do objektu (priestoru) aj keď už len jeho samotná prítomnosť odstraší väčšinu zlodejov, ale ak nastane takáto situácia ihneď o tom bude informovať. Je výhodný hlavne kvôli tomu, že ak by ste mali napríklad „iba“ mreže, tie dokáže zlodej prepilovať ale oni (mreže) vám už nedokážu sprostredkovať, že sa ich niekto pokúša prekonať. V prípade ak máte nainštalovaný EZS a niekto naruší chránený priestor systém Vás bude okamžite informovať. U mreží Vás čaká po príchode nemilé pre
Jednoduchá konštrukcia a ľahšie materiály ponúkajú možnosť znížiť cenu týchto trezorov na úroveň atraktívnu pre všetky skupiny záujemcov, ktorý potrebujú odkladať bezpečne dôležité dokumenty a cennosti na zámok. Kvalitné oceľové plechy hrúbky 2 mm a dvere hrúbky 5 mm dávajú skrini základnú bezpečnosť voči neoprávnenému použitiu dokumentov a cenín pričom sa predpokladá ukotvenie zadnej strany do steny cez 4 otvory s priemerom 8 mm. Pri menších modeloch je použitý trezorový zámok Lowe&Fletcher, ktorý zaisťuje dvere v dvoch bodoch na jednej strane. Pri modeloch NTL 62 M a väčších je použitý trezorový zámok MAUER, ktorý zaisťuje dvere v štyroch bodoch na troch stranách . Typová ra
Predaj trezorov
Všetky naše trezory sú certifikované podľa európskej normy STN EN 1143-1 a sú zaradené do jednotlivých bezpečnostných tried, ktoré uvádzame v tabuľkách. Podľa vyhlášky NBÚ SR č.88/2002 Z.z. a č.89/2002 Z.z. sú zaradené do jednotlivých kategórií na ochranu utajovaných skutočností podľa stupňa utajenia. Trezory sú osadené trezorovým zámkom na kľúč MAUER s dvoma kľúčmi, môžu byť vybavené mechanickým kombinačným zámkom LA GARD, elektronickým kombinačným zámkom MAUER, elektronickým kombinačným zámkom Lock Technology BV, elektronickým kombinačným zámkom SECU, elektronickým kombinačným zámkom LA GARD, alebo ich kombináciou. Závorový mechanizmus so zámkami je chrán
V rámci služieb fyzickej ochrany zamestnanci vykonávajú tieto všeobecné činnosti: - výkon stráženia a ochrany zamestnancov, klientov a majetku - zamedzenie vniknutia nepovolaných osôb do stráženého objektu - ochranu vykladania a nakladania zásielok peňazí, cenností alebo tovaru podľa potreby odberateľa - vedenie kľúčového režimu, evidencie vozidiel, evidencie príchodu a odchodu zamestnancov - fyzickú kontrolu, ktorá spočíva v pravidelných i náhodných kontrolách výkonu služby poverenými zamestnancami - technickú kontrolu služieb realizovanú zavádzaním elektronického obchôdzkového systému a jeho vyhodnocovaním prostredníctvom PC a tiež
Trezory
Na zaistenie bezpečnosti, úschovu peňažnej hotovosti, dôležitých dokumentov a iných cenností je potrebná spoľahlivá ochrana. V našej ponuke nájdete trezory špičkovej kvality. Pri ich správnom výbere Vám poradia naši odborníci. Navštívte nás, poradíme Vám zo správnym výberom, ponúkneme Vám podľa Vašich potrieb to optimálne. Trezory sú výsledkom spolupráce konštruktérov, kriminalistov, hotelierov a obchodníkov. Spoločnosť LOCK service s.r.o. je držiteľom Licencie na prevádzkovanie Technickej služby, vydanej Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Bratislave. K našim službám patrí nielen predaj trezorov, ich servis a otváranie, ale i odstraňovanie stavov po
Stabilné hasiace zariadenie zabezpečuje vysokú účinnosť hasenia v prípade vzniku požiaru. Hasiace médium sa používa voda (nízko – stredno – vysokotlaké systémy), pena, hasiaci prášok a plynové hasiva. V rámci aktívnych požiarnych systémov ponúkame: - Stabilné hasiace zariadenie vodné sprinklerové a drenčerové - Stabilné hasiace zariadenie vodné - penové - Stabilné hasiace zariadenie vodné vysokotlaké (hmlové) - HI-FOG - Stabilné hasiace zariadenie s plynovým hasivom: HFC 236fa, HFC 227ea, - Stabilné hasiace zariadenie s inertným hasivom: IG 100 (dusík), IG 55 (argonit), IG 541 (inergen)
- vypracovanie dokumentácie BOZP (politika BOZP, osobné ochranné pracovné prostriedky, prevádzkové poriadky, doprava, bremená...) - periodické prehliadky pracovísk zhľadiska stavu BOZP + záznamy - aktualizácia dokumentácie BOZP - posudzovanie rizík na pracoviskách - určovanie a prehodnocovanie pridelovania OOPP - merania na prítomnosť alkoholu v krvi + záznamy - vyhodnocovanie drobných pracovných úrazov a registrovaných úrazov - prítomnosť technika BOZP pri kontrolách IP - vypracovanie záznamov a dokumetnácie po úrazoch - evidencia a distribúcia záznamov o úrazoch v in
Zabezpečenie domu, bytu, obchodných priestorov, kancelárii – Ako na to ? Načo nezabudnúť ? Ponúkame Vám kompletné profesionálne riešenia certifikovaných zabezpečovacích a kamerových systémov. Montáž a inštaláciu kamerových a zabezpečovacích systémov vykonávame na základe pridelenej licencie na prevádzkovanie technickej služby (Licencia). Zabezpečenie vášho majetku je dnes finanančne veľmi dostupné, cena riešenia je porovnateľná s cenou elektrospotrebičov na denné používanie, ale nepozerajte len na cenu, ale hlavne na certifikáty jednotlivých komponentov. Naše riešenia sú postavené len na výrobkoch, ktorým vydal NBÚ certifikát technického zabezpečovacieho prostried
Systém manažérstva ochrany chápeme ako prvok systému vyššieho rádu - systému bezpečnosti firmy. V tomto chápaní je potom systém manažérstva ochrany síce rozhodujúci, nie však postačujúci pre celkovú bezpečnosť firmy. Tá musí stanoviť oveľa širší súbor nástrojov, ktorými bude usmerňovať a riadiť vlastnú bezpečnosť, napr. ekonomickú, personálnu, technologickú, marketingovú, informačnú a podobne. Pre klientov vypracujeme celkový projekt systému bezpečnosti na základe komplexnej bezpečnostnej analýzy. Komplexnú bezpečnostnú analýzu rizík v konkrétnom objekte, ktorý ma byť predmetom ochrany, vypracujeme za základne vlastnej Bezpečnostnej doktríny, ktorá
Pre použitie v priemysle - rukavice kombinované, zosílená dlaň - rukavice kombinované, lícovkové - rukavice kombinované, zateplené - rukavice celokožené (s vložkou) 3-prsté - rukavice kožené (s vložkou) - rukavice latexové - rukavice teplast - rukavice čierne technické - rukavice kasilonové - rukavice antivibračné - rukavice pyrotechnické - rukavice palčiaky - rukavice 1-palcové Pre použitie v priemysle s vysokou teplotou a napätím - rukavice kevlarové ohňovzdorné - rukavice diaelektrické do 500 V - rukavice diaelektrické do 1000 V - rukavice zváračské, dlhá a krátk
Majte prehľad o tom čo sa deje za vašimi dverami. Nočné videnie. Kamera sníma aj zvuk do reproduktorov monitora. Jednoduchá montáž. Sytém obsahuje: Farebná CMOS kamera s infra 15 metrov. Vonkajšia. 1 ks Farebná CMOS kamera s infra nočným prisvietením na vzdialenosť až 15 metrov. Pekné spracovanie, rozlíšenie 380TV riadkov, 30 infra LED, Audio, váha 200gramov, video výstup PAL, napájanie 12V DC. Kamera je dodávaná vrátane držiaka, farba čierna, výstupné konektory 1xCinch Video, 1xCinch Audio, 1x napájací konektor LCD monitor 7 : 7“ TFT LCD monitor s rozlišením 480x234, OSD menu, diaľkové ovládanie,2x video a 1x audio vstupy cinch – re
Požiarne vodovody
Hydrantový systém D25 Vybavený tvarovostálou hadicou o dĺžke 20 alebo 30 m, prítokovým ventilom a regulovateľnou prúdnicou. Otváranie dvierok na pravú alebo ľavú stranu, prívod vody možný z prava alebo zľava, dvierka plné alebo presklenné, farebné prevedenie komaxit RAL 3000 červená alebo RAL 9003 biela. Prevedenie umožňujúce montáž na omietku, ako aj zabudovanie do steny. Hydrantový systém C52 Nástenný hydrantový systém C52 vybavený hadicou o dĺžke 20 m, prítokovým ventilom a regulovateľnou prúdnicou. Otváranie dvierok na pravú alebo ľavú stranu, prívod vody možný z prava alebo zľava, dvierka presklenné, farebné prevedenie komaxit RAL 3000
Čtečky Biometrika
Čtečka otisků prstů F7 je novinka v oblasti přístupových modulů. Umožňuje kombinaci dvou bezpečnostních. prvků při autentizaci osob. Jednak snímáním otisku prstů v kombinaci s požadavkem zadání PINu. Čtečka otisků F7 má velmi rychlou odezvu při čtení otisků (méně jak 2s) a to při minimální chybovosti načtení otisku. Čtečka má kompletní český firmware. Venkovní čtečka obtisků prstů. Čtečka komunikuje pouze s přístupovým moduly pomocí standardního rozhraní Wiegand. Napájení čtečky může být buď přímo přes přístupový modul či přes externí napájecí modul 12V DC. Klidový odběr čtečky je 50 mA a pracovní proud přibližně 400 mA. K této čtečce lze p
Využite možnosť kúpy komplexného riešenia Šablóny bezpečnostného projektu za výnimočnú cenu 99€! Ponúkame Vám dodávku vzorového šablónového riešenia bezpečnostného projektu za cenu len 99€ bez DPH. Táto naša služba Vám prináša komplexné materiály s podrobným postupom a návodom na dopracovanie bezpečnostného projektu pre vaše podmienky, samozrejme plne v súlade s platnou legislatívou SR a normami z oblasti riadenia bezpečnosti IT. Čo šablóna obsahuje? Šablóna bezpečnostného projektu obsahuje spracované bezpečnostné smernice a samotný projekt. Dodávka šablóny je doplnená doporučenými formulármi, návodmi, metodikami a smernicami. V
Predošlá 1  ...  18  19  20  21  22  23  24  25  26  ...  144  Ďalšia
Slouží ke skladování již zchlazeného mléka po jeho nadojení při teplotě + 4°C. Vybavení tanku chladícím pláštěm umožňuje udržení této nastavitelné skladovací teploty po celou dobu skladování mléka. V tanku je možné skladování mléka ze dvou nebo více důjí bez jakéhokoliv negativního dopadu na kvalitu skladovaného mléka - je umožněn obdenní svoz mléka. T
Oceľová skriňa s plechovými krídlovými dverami
Oceľová skriňa, plechové krídlové dvere, 1950x700x400 mm, farba modrá - skelet - korpus dvojkrídlových skríň je vyrobený z oceľového plechu, konštrukcia je maximálne odolná a stabiln
SENNHEISER HD 219
Uzavřená sluchátka preferující **minimalistický design** s velmi **vysokou zvukovou kvalitou**. Mají široký kmitočtový rozsah.
Lankové systémy na www.exposhop.skLankové systémy

Sety a komponenty pre umiestnenie letákov do výkladov.

Dielenský nábytokDielenský nábytok

Kvalitné dielenské vybavenie, široká ponuka, rýchle dodanie.

Lavice do čakárníLavice do čakární

Lavice vhodné do čakární, verejných priestorov, ordinácií.

Svetelné plagátové rámySvetelné plagátové rámy

Ultratenké LED rámy so zaklapávacím systémom pre ľahšiu výmenu plagátu.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018