Hlavná stránka

Bezpečnosť, ochrana

Elektrické vrátniky firmy 2N Ateus Helios
Elektrické vrátniky firmy 2N Ateus Helios predstavujú inteligentný dverný komunikátor novej generácie so špičkovým moderným dizajnom a veľkou modularitou. Z jednotlivých modulov je možné zostaviť systémy s tlačidlami, s číselnicou, aj kombináciami tlačidiel a číselnice. Komunikátor umožňuje vyzvoniť ľubovoľnú klapku telefónnej ústredne. Tiež je možné povoliť vytočenie čísla mimo telefónnej ústredne a otvoriť dvere alebo bránu napr. aj z domu, ak je to potrebné a v objekte sa nikto nenachádza. Oblasť ich využitia je veľmi široká, použitie nachádzajú v meších firmách, veľkých budovách, ale aj v rodinných domoch. Umožňujú otvorenie dverí aj pomocou k
Priemyselná televízia - PTV, nachádza široké uplatnenie pre vizuálnu kontrolu pohybu osôb, prehľadnom snímaní resp. zaznamenávaní udalostí a taktiež pre dohľad nad technologickými postupmi s možnosťou časovej spätnej kontroly obrazového záznamu. S úspechom sa využívajú na zníženie strát pri manipulácii s ceninami a tovarom. Pre uchovávanie signálu z kamier sa využívajú prevažne dve médiá: videorekordér s nahrávaním na videopásky (VHS, S-VHS) a s dobou záznamu 3-960 hodín a pevný disk pre počítačové systémy nahrávania videosignálu.Na spracovanie signálu systémov s nahrávaním na videorekordér slúžia videoprepínače (cyklické prepínanie obrazu viacerých kamier), kvadrátory (rozdel
S výhodou možno pri vytváraní integrovaných systémov ochrany majetku, osôb, bezpečnostných a havarijných systémov do nich zaraďovať i systémy EPS. Systém umožňuje u analógových ústrední a snímačov EPS spracovať nielen poplachové signály, ale pracovať i pri rozsahu tisícov monitorovacích bodov s ich skutočnou analógovou hodnotou. Integrácia EPS do systému essernet umožňuje nielen zobrazovanie stavu jednotlivých monitorovacích bodov v poplachových plánoch ako v bežnej nadstavbe EPS, ale aj skutočnosť, že stavy snímačov môžu byť zahrnuté ako vstupné údaje do algoritmov pracujúcich s ďalšími parametrami, vstupmi a výstupmi systému. Môžu byť automatizované evakuačné pl
Bezpečnosť má rôzne podoby. Pre nás znamená ochranu firemných dát a informácií, kontrolu a riadenie firemnej komunikácie na základe požiadaviek manažmentu (kto a kam môže pristupovať a čo môže s dátami robiť), zabezpečenie nepretržitej prevádzky informačných systémov, zálohovanie - archiváciu a obnovu dôležitých firemných dát. Taktiež aktívny monitoring a dohľad nad prevádzkou IT, monitorovanie prevádzky dôležitých systémov a vzdialeného prístupu do firmy ako aj aktivity pracovníkov na internete sú dôležité pre bezpečnosť. * Vypracovanie scenára a nasadenie systémov pre zálohovanie a obnovu dát * Kamerové a dochádzkové systémy * Prenájom s
Na základe získaných skúseností v oblasti zabezpečenia ochrany majetku odporúčame nami ponúkanú fyzickú ochranu kombinovať s ďalšími formami zabezpečenia objektov, ktorými sú mechanické zábranné prostriedky a elektronické zabezpečovacie a monitorovacie zariadenia. K elektronickým zabezpečovacím zariadeniam patria systémy kontroly na oprávnenosť vstupu do objektu, resp. do jeho určených častí, systémy kontroly prítomnosti, systémy priemyselnej televízie s prípadným záznamom monitorovaného priestoru, elektronická požiarna signalizácia. Zabezpečovacou technikou sa rozumie elektronická zabezpečovacia signalizácia (EZS), systém evidencie osôb a zabezpečenie objektov
Hasiace prístroje
Pripravte sa na prípadný prvý zásah – rozmiestnite hasiace prístroje a udržujte ich v akcieschopnom stave. Hasiace prístroje všetkých druhov a pre všetky typy požiarov dodáme, nainštalujeme a vykonáme ich pravidelnú kontrolu. Bližšie informácie o konkrétne nami ponúkaných hasiacich prístrojoch Vám radi poskytneme v našej predajni na Vajnorskej ulici v Bratislave. URČENIE A OZNAČENIE TRIED POŽIAROV: - Trieda A: Požiare pevných látok zvyčajne organického pôvodu. Pri horení týchto látok sa spravidla vytvára žeravý zvyšok - Trieda B: Požiare kvapalín alebo látok prechádzajúcich do kvapalného skupenstva - Trieda C: Požiare plynov - Trieda D: Požiare kovo
Zbraňové trezory
Trezory jsou vybaveny samostatně uzamykatelným sejfem k uložení nábojů. Na základě požadavku zákazníka lze trezory připravit ke kotvení do podlahy nebo ke stěně. Tyto výrobky mají certifikát soudního znalce v oboru a splňují požadavky nařízení vlády č. 338/2002 Sb. pro zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných střelných zbraní a střeliva. Pro uložení střeliva je určena vnitřní uzamykatelná schránka. Výrobek dosahuje dle ČSN 1143/1 hodnot RU pro částečný průlom 20 RU, pro úplný průlom 25 RU. Barva - standardní provedení: • RAL9002 – šedobílá • RAL7016 – antracit. šedá • RAL7035 – šedá
Vykonávanie činnosti technika PO (spracovanie dokumentácie OPP, školenia OPP, zastupovanie pri kontrolách) Technik požiarnej ochrany vykonáva činnosť v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č.314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi. Ústredný orgán, právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností: a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, b) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok, c) vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odborne
Ochranné pracovné pomôcky
Ochrana pri práci - ochranné pracovné pomôcky Chrániť Vašich zamestnancov je pre nás prvoradou úlohou. Pracovníkov certifikovanými ochrannými pracovnými pomôckami a spoločné životné prostredie čistiacimi prostriedkami, ktoré sú ekologicky nezávadné a v prírode ľahko odbúrateľné. Certifikáty Naša spoločnosť je certifikovaná podľa noriem EN ISO 9001:2001 a EN ISO 14001:2005. Produkty Ponuku tvoria odevy a výrobky dcérskej firmy Delux clothes s.r.o., i odevy, obuv, ochranné pracovné pomôcky slovenských a zahraničných výrobcov ako DeLUX SAFET, SPERIAN, UVEX, 3M, TORK, HECKEL, HOWARD LEIGHT, MILLER, CAPITAL SAFETY, ANSELL, UPOWER, ČERVA, WINTOPERK.
S výhodou možno pri vytváraní integrovaných systémov ochrany majetku, osôb, bezpečnostných a havarijných systémov do nich zaraďovať i systémy EPS. Systém umožňuje u analógových ústrední a snímačov EPS spracovať nielen poplachové signály, ale pracovať i pri rozsahu tisícov monitorovacích bodov s ich skutočnou analógovou hodnotou. Integrácia EPS do systému essernet umožňuje nielen zobrazovanie stavu jednotlivých monitorovacích bodov v poplachových plánoch ako v bežnej nadstavbe EPS, ale aj skutočnosť, že stavy snímačov môžu byť zahrnuté ako vstupné údaje do algoritmov pracujúcich s ďalšími parametrami, vstupmi a výstupmi systému. Môžu byť automatizované evakuačné pl
Nábytkové trezory Řada MT
Dvouplášťové tresory realizované s možností přikotvení dna nebo zad. Označení E udává samostatný vhoz z čelní strany. Tyto trezory mají certifikát od soudního znalce v oboru a dosahují dle ČSN 1143/1 průlomových hodnot RU pro částečný průlom 25 RU, pro úplný průlom 35 RU. Pro zvýšení bezpečnosti trezoru doporučujeme ukotvit k podlaze nebo ke stěně. Odolnost proti ohni: • Ohnivzdorné zabezpečení při lehkém požáru. • Meziplášťový prostor je vyplněn ohnivzdorným materiálem, který je nehořlavý dle DIN 4102 – třída „A“ Provedení standard: • klíčový bezpečnostní zámek
Dokumentace PO
- Posouzení požárního nebezpečí - Začlenění provozovaných činností do kategorií požárního nebezpečí - Požární řád pracoviště - Řád ohlašovny požáru - Požární poplachová směrnice - Požární evakuační plán - Požární kniha - Dokumentace zdolávání požáru - Dokumentace o školení zaměstnanců o PO, tematický plán a časový harmonogram školení zaměstnanců - Dokumentace o odbor. přípravě zaměst. zařazených do požárních hlídek - Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, nebo požární hlídky - Příkazy, zákazy a pokyny pro úsek PO dle rozsahu a velikosti - Přehled po
Požiarny a evakuačný rozhla TOA
Systém VM-3000 je digitálny evakuačný rozhlasový systém - svetovo prvý núdzový zvukový systém certifikovaný autorizovanou skúšobňou podľa normy EN 54-16. Systém VM-3000 je určený pre evakuačné ozvučenie projektov od najmenších s jediným zosilňovačom pre 6 zón až po projekty stredného rozsahu s desiatkami zón a výkonom niekoľko kilowattov. Systém VM-3000 je cenovo plne konkurencieschopný v zrovnaní s konkurenčným kompaktným evakuačným rozhlasovým systémom Bosch Plena VAS. Ponúka však oproti nemu naviac podstatné výhody ako napr. certifikácia podľa EN54, digitálne spracovanie signálu, permanentné monitorovanie 100V liniek bez prerušenia audiosignálu a bez nutn
Podľa §21 a 22 Vyhlášky MV SR c. 719/2002 Z.z. každá právnicka a fyzická osoba musí zabezpečiť kontrolu prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Servis vykonávajú pracovníci s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie kontrôl, opráv, tlakových skúšok a plnenia všetkých typov u nás dostupných prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov. Na základe objednávky vykonáme kontrolu prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov priamo v objekte zákazníka. Všetky vyhovujúce prenosné a pojazdné hasiace prístroje budú zaplombované a označené štítkom kontrolóra hasiacich prístrojov podľa citovanej vyhlášky. O každej kontrole bude vyhotovené potvrdenie podľa citovan
Poskytovanie strážnej služby
V súlade s podmienkami uvedenými v zákone NR SR č, 473/2005 Z.z. o prevádzkovaní súkromnej bezpečnost sme pre Vašu spoločnosť /organizáciu/ p r i p r a v e n í zabezpečiť: - STRÁŽENIE OBJEKTOV A OCHRANU MAJETKU v budovách a objektoch úradov a inštitúcií, budovách rezidencií, priemyseľných podnikoch a objektoch, stavbách, skladových objektoch, obchodných centrách a obchodoch, vzdelávacích, ubytovacích, športových, rekreačných objektoch a zariadeniach, historických a pamiatkových objektoch a v ďalších objektoch podľa požiadaviek odberateľov. ZABEZPEČOVANIE PORAIADKOVEJ SLUŽBY A OCHRANY MAJETKU A OSÓB pri spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach.
SACLON 2 ECO je mix získaný z chemických produktov HFC (HydroFluorCarbor). Je to absolútne ekologický a nekorózni plyn, ktorý vďaka svojmu špecifickému zloženiu nemá žiadne limity trvanlivosti či spotrebovania, neškodí ozónu a nepatrí do skupiny plynov, ktoré sú zakázané kvôli ich škodlivosti voči ozónu. Tento plyn je vhodný ako náplň do hasiacich prístrojov alebo fixných - stabilných hasiacich zariadení. Používa sa pri hasení požiarov triedy A (pevné látky), B (kvapalné látky), je vhodný pre hasenie zariadení pod napätím a skupiny F (požiar rastlinných a živočíšnych tukov). SACLON neničí materiály ako bronz, obrazy, oblečení, tapisérie, umelecké diela, nemá žiadnu farbu a je do ne
Požiarny a evakuačný rozhla RCS
Popis systému: - 6 reproduktorových zón, každá s vlastnou reguláciou výstupnej úrovne hlasitosti - každá zóna s možnosťou určenia/zvolenia hudobného pozadia - slot pre inštaláciu digitálneho záznamníka pre spoluprácu s EPS – jeden kontakt - priame ovládanie digitálneho záznamníka z mikrofónu (6 samostatných správ) - výstupný výkon v základnej verzii od 120W do 600W - možnosť rozšírenia výkonu pre každú zónu individuálne - vstupy 1 až 3: možnosť voľby MIC/AUX - vstupy 4 a 5: AUX vstupy - každý vstup s možnosťou individuálneho nastavenia korekcií - generátor sirény a znelky - plná ochrana k
Bezkonkurenčne najlepší hasiaci prístroj v tejto rade vhodný pre hasenie požiarov polárnych aj nepolárnych horľavých kvapalín v drogériách, lekárňach, príručných skladoch horľavých kvapalín a pod.. Tieto hasiace prístroje sú bezkonkurenčne najlepšími pomocníkmi pre hasenie požiarov horľavých kvapalín, ako napr.: benzín, nafta, oleje, riedidlá, náterové hmoty a tiež lieh. Veľmi dobre si tiež poradí i s pevnými organickými látkami, kde okrem ochladzovacieho účinku vody, ktorá tvorí viac ako 90% náplne, je významný aj dusivý účinok vytvorením penového "koberca". Používa sa na hasenie požiarov v drogériách, lekárňach, príručných skladoch horľavých k
- patrí do rodiny ústrední E55 / SP4000 / SP5500 / SP6000 / SP7000 / MG5000 / MG5050 - so spoločným montážnym programovaním a užívateľskou obsluhou - 32 rádiových slučiek - 4 drôtové slučky priamo na doske - ďalšie slučky možno transformovať na drôtové pomocou modulov ZX8 - podpora až 2 rádiových repeaterov RPT1 - 4 bezdrôtové sirény SR150 - 8 bezdrôtových a 15 drôtových klávesníc - LCD klávesnice v slovenčine - 2 nezávislé časti - 32 užívateľských kódov - 32 diaľkových ovládačov (REM1, REM15, REM2, REM3) - 256 udalostí v pamäti - 2 výstupy PGM na doske, max.16 (2WPGM) - režim ochrany StayD,
Poplachová ústredňa DIGIPLEX EVO48
- patrí do rodiny zbernicových ústrední DIGIPLEX EVO - so spoločným montážnym programovaním a jednoduchou užívateľskou obsluhou - 4 časti - 16 klasických slučiek priamo na doske - 32 dvier pre kontrolu prístupu - 48 slučiek celkom - 96 užívateľských kódov - 127 zbernicových modulov - 1024 záznamov v pamäti udalostí - časovač nezávislý od napájania - digitálny komunikátor na diaľkový prenos správ - podpora telefónneho hlasového modulu VDMP3 (8 čísiel) - podpora modulu internetového pripojenia IP100 (obsluha, kontrola, e-maily) - LCD klávesnice v slovenčine - komfortná klávesnica Grafica
Predošlá 1  ...  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ...  144  Ďalšia
Plastové okná
Salamander Streamline: 5 komorový Stále trochu viac. Stále trochu inak. To je profilový systém Streamline, ktorý spĺňa všetky podmienky s nadčasovým dizajnom a najvyššou mierou funkčn
Stolička biurowe TORINO II - modrá
ekonomické kancelárske stoličky kĺbové nastavenie chrbtovej opierky plynulé nastavenie výšky plynovým piestom čalúnenie 100 % PES, mikroplyš možnosť voľby stoličky s podpierkami
Gant 398002_5_fw11
Pruhovaná **pánská košile** s dlouhým rukávem od známé značky **Gant** z **kolekce 2011**. Elegantní vzhled a příjemný, kvalitní materiál vám zaručují skvělý pocit při nošení. *
Nástenné držiakyNástenné držiaky

Nástenné drôtené stojany vhodné na noviny, časopisy, letáky a iné

Firmy na Požiadavka.skFirmy na Požiadavka.sk

Chcete niečo kúpiť, alebo potrebujete vyhľadať firmu?

Klaprámy, plagátové rámyKlaprámy, plagátové rámy

Hliníkové rámy určené k prezentácii plagátov a oznámení.

VáhyVáhy

Ciachuschopné počítacie, plošinové, laboratórne, závesné váhy.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2017