Hlavná stránka

Bezpečnosť, ochrana

Elektrické vrátniky firmy 2N Ateus Helios
Elektrické vrátniky firmy 2N Ateus Helios predstavujú inteligentný dverný komunikátor novej generácie so špičkovým moderným dizajnom a veľkou modularitou. Z jednotlivých modulov je možné zostaviť systémy s tlačidlami, s číselnicou, aj kombináciami tlačidiel a číselnice. Komunikátor umožňuje vyzvoniť ľubovoľnú klapku telefónnej ústredne. Tiež je možné povoliť vytočenie čísla mimo telefónnej ústredne a otvoriť dvere alebo bránu napr. aj z domu, ak je to potrebné a v objekte sa nikto nenachádza. Oblasť ich využitia je veľmi široká, použitie nachádzajú v meších firmách, veľkých budovách, ale aj v rodinných domoch. Umožňujú otvorenie dverí aj pomocou k
Priemyselná televízia - PTV, nachádza široké uplatnenie pre vizuálnu kontrolu pohybu osôb, prehľadnom snímaní resp. zaznamenávaní udalostí a taktiež pre dohľad nad technologickými postupmi s možnosťou časovej spätnej kontroly obrazového záznamu. S úspechom sa využívajú na zníženie strát pri manipulácii s ceninami a tovarom. Pre uchovávanie signálu z kamier sa využívajú prevažne dve médiá: videorekordér s nahrávaním na videopásky (VHS, S-VHS) a s dobou záznamu 3-960 hodín a pevný disk pre počítačové systémy nahrávania videosignálu.Na spracovanie signálu systémov s nahrávaním na videorekordér slúžia videoprepínače (cyklické prepínanie obrazu viacerých kamier), kvadrátory (rozdel
S výhodou možno pri vytváraní integrovaných systémov ochrany majetku, osôb, bezpečnostných a havarijných systémov do nich zaraďovať i systémy EPS. Systém umožňuje u analógových ústrední a snímačov EPS spracovať nielen poplachové signály, ale pracovať i pri rozsahu tisícov monitorovacích bodov s ich skutočnou analógovou hodnotou. Integrácia EPS do systému essernet umožňuje nielen zobrazovanie stavu jednotlivých monitorovacích bodov v poplachových plánoch ako v bežnej nadstavbe EPS, ale aj skutočnosť, že stavy snímačov môžu byť zahrnuté ako vstupné údaje do algoritmov pracujúcich s ďalšími parametrami, vstupmi a výstupmi systému. Môžu byť automatizované evakuačné pl
Bezpečnosť má rôzne podoby. Pre nás znamená ochranu firemných dát a informácií, kontrolu a riadenie firemnej komunikácie na základe požiadaviek manažmentu (kto a kam môže pristupovať a čo môže s dátami robiť), zabezpečenie nepretržitej prevádzky informačných systémov, zálohovanie - archiváciu a obnovu dôležitých firemných dát. Taktiež aktívny monitoring a dohľad nad prevádzkou IT, monitorovanie prevádzky dôležitých systémov a vzdialeného prístupu do firmy ako aj aktivity pracovníkov na internete sú dôležité pre bezpečnosť. * Vypracovanie scenára a nasadenie systémov pre zálohovanie a obnovu dát * Kamerové a dochádzkové systémy * Prenájom s
Na základe získaných skúseností v oblasti zabezpečenia ochrany majetku odporúčame nami ponúkanú fyzickú ochranu kombinovať s ďalšími formami zabezpečenia objektov, ktorými sú mechanické zábranné prostriedky a elektronické zabezpečovacie a monitorovacie zariadenia. K elektronickým zabezpečovacím zariadeniam patria systémy kontroly na oprávnenosť vstupu do objektu, resp. do jeho určených častí, systémy kontroly prítomnosti, systémy priemyselnej televízie s prípadným záznamom monitorovaného priestoru, elektronická požiarna signalizácia. Zabezpečovacou technikou sa rozumie elektronická zabezpečovacia signalizácia (EZS), systém evidencie osôb a zabezpečenie objektov
Hasiace prístroje
Pripravte sa na prípadný prvý zásah – rozmiestnite hasiace prístroje a udržujte ich v akcieschopnom stave. Hasiace prístroje všetkých druhov a pre všetky typy požiarov dodáme, nainštalujeme a vykonáme ich pravidelnú kontrolu. Bližšie informácie o konkrétne nami ponúkaných hasiacich prístrojoch Vám radi poskytneme v našej predajni na Vajnorskej ulici v Bratislave. URČENIE A OZNAČENIE TRIED POŽIAROV: - Trieda A: Požiare pevných látok zvyčajne organického pôvodu. Pri horení týchto látok sa spravidla vytvára žeravý zvyšok - Trieda B: Požiare kvapalín alebo látok prechádzajúcich do kvapalného skupenstva - Trieda C: Požiare plynov - Trieda D: Požiare kovo
Zbraňové trezory
Trezory jsou vybaveny samostatně uzamykatelným sejfem k uložení nábojů. Na základě požadavku zákazníka lze trezory připravit ke kotvení do podlahy nebo ke stěně. Tyto výrobky mají certifikát soudního znalce v oboru a splňují požadavky nařízení vlády č. 338/2002 Sb. pro zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných střelných zbraní a střeliva. Pro uložení střeliva je určena vnitřní uzamykatelná schránka. Výrobek dosahuje dle ČSN 1143/1 hodnot RU pro částečný průlom 20 RU, pro úplný průlom 25 RU. Barva - standardní provedení: • RAL9002 – šedobílá • RAL7016 – antracit. šedá • RAL7035 – šedá
Vykonávanie činnosti technika PO (spracovanie dokumentácie OPP, školenia OPP, zastupovanie pri kontrolách) Technik požiarnej ochrany vykonáva činnosť v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č.314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi. Ústredný orgán, právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností: a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, b) určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok, c) vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odborne
Ochranné pracovné pomôcky
Ochrana pri práci - ochranné pracovné pomôcky Chrániť Vašich zamestnancov je pre nás prvoradou úlohou. Pracovníkov certifikovanými ochrannými pracovnými pomôckami a spoločné životné prostredie čistiacimi prostriedkami, ktoré sú ekologicky nezávadné a v prírode ľahko odbúrateľné. Certifikáty Naša spoločnosť je certifikovaná podľa noriem EN ISO 9001:2001 a EN ISO 14001:2005. Produkty Ponuku tvoria odevy a výrobky dcérskej firmy Delux clothes s.r.o., i odevy, obuv, ochranné pracovné pomôcky slovenských a zahraničných výrobcov ako DeLUX SAFET, SPERIAN, UVEX, 3M, TORK, HECKEL, HOWARD LEIGHT, MILLER, CAPITAL SAFETY, ANSELL, UPOWER, ČERVA, WINTOPERK.
S výhodou možno pri vytváraní integrovaných systémov ochrany majetku, osôb, bezpečnostných a havarijných systémov do nich zaraďovať i systémy EPS. Systém umožňuje u analógových ústrední a snímačov EPS spracovať nielen poplachové signály, ale pracovať i pri rozsahu tisícov monitorovacích bodov s ich skutočnou analógovou hodnotou. Integrácia EPS do systému essernet umožňuje nielen zobrazovanie stavu jednotlivých monitorovacích bodov v poplachových plánoch ako v bežnej nadstavbe EPS, ale aj skutočnosť, že stavy snímačov môžu byť zahrnuté ako vstupné údaje do algoritmov pracujúcich s ďalšími parametrami, vstupmi a výstupmi systému. Môžu byť automatizované evakuačné pl
Nábytkové trezory Řada MT
Dvouplášťové tresory realizované s možností přikotvení dna nebo zad. Označení E udává samostatný vhoz z čelní strany. Tyto trezory mají certifikát od soudního znalce v oboru a dosahují dle ČSN 1143/1 průlomových hodnot RU pro částečný průlom 25 RU, pro úplný průlom 35 RU. Pro zvýšení bezpečnosti trezoru doporučujeme ukotvit k podlaze nebo ke stěně. Odolnost proti ohni: • Ohnivzdorné zabezpečení při lehkém požáru. • Meziplášťový prostor je vyplněn ohnivzdorným materiálem, který je nehořlavý dle DIN 4102 – třída „A“ Provedení standard: • klíčový bezpečnostní zámek
Dokumentace PO
- Posouzení požárního nebezpečí - Začlenění provozovaných činností do kategorií požárního nebezpečí - Požární řád pracoviště - Řád ohlašovny požáru - Požární poplachová směrnice - Požární evakuační plán - Požární kniha - Dokumentace zdolávání požáru - Dokumentace o školení zaměstnanců o PO, tematický plán a časový harmonogram školení zaměstnanců - Dokumentace o odbor. přípravě zaměst. zařazených do požárních hlídek - Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, nebo požární hlídky - Příkazy, zákazy a pokyny pro úsek PO dle rozsahu a velikosti - Přehled po
Požiarny a evakuačný rozhla TOA
Systém VM-3000 je digitálny evakuačný rozhlasový systém - svetovo prvý núdzový zvukový systém certifikovaný autorizovanou skúšobňou podľa normy EN 54-16. Systém VM-3000 je určený pre evakuačné ozvučenie projektov od najmenších s jediným zosilňovačom pre 6 zón až po projekty stredného rozsahu s desiatkami zón a výkonom niekoľko kilowattov. Systém VM-3000 je cenovo plne konkurencieschopný v zrovnaní s konkurenčným kompaktným evakuačným rozhlasovým systémom Bosch Plena VAS. Ponúka však oproti nemu naviac podstatné výhody ako napr. certifikácia podľa EN54, digitálne spracovanie signálu, permanentné monitorovanie 100V liniek bez prerušenia audiosignálu a bez nutn
Podľa §21 a 22 Vyhlášky MV SR c. 719/2002 Z.z. každá právnicka a fyzická osoba musí zabezpečiť kontrolu prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Servis vykonávajú pracovníci s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie kontrôl, opráv, tlakových skúšok a plnenia všetkých typov u nás dostupných prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov. Na základe objednávky vykonáme kontrolu prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov priamo v objekte zákazníka. Všetky vyhovujúce prenosné a pojazdné hasiace prístroje budú zaplombované a označené štítkom kontrolóra hasiacich prístrojov podľa citovanej vyhlášky. O každej kontrole bude vyhotovené potvrdenie podľa citovan
Poskytovanie strážnej služby
V súlade s podmienkami uvedenými v zákone NR SR č, 473/2005 Z.z. o prevádzkovaní súkromnej bezpečnost sme pre Vašu spoločnosť /organizáciu/ p r i p r a v e n í zabezpečiť: - STRÁŽENIE OBJEKTOV A OCHRANU MAJETKU v budovách a objektoch úradov a inštitúcií, budovách rezidencií, priemyseľných podnikoch a objektoch, stavbách, skladových objektoch, obchodných centrách a obchodoch, vzdelávacích, ubytovacích, športových, rekreačných objektoch a zariadeniach, historických a pamiatkových objektoch a v ďalších objektoch podľa požiadaviek odberateľov. ZABEZPEČOVANIE PORAIADKOVEJ SLUŽBY A OCHRANY MAJETKU A OSÓB pri spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach.
SACLON 2 ECO je mix získaný z chemických produktov HFC (HydroFluorCarbor). Je to absolútne ekologický a nekorózni plyn, ktorý vďaka svojmu špecifickému zloženiu nemá žiadne limity trvanlivosti či spotrebovania, neškodí ozónu a nepatrí do skupiny plynov, ktoré sú zakázané kvôli ich škodlivosti voči ozónu. Tento plyn je vhodný ako náplň do hasiacich prístrojov alebo fixných - stabilných hasiacich zariadení. Používa sa pri hasení požiarov triedy A (pevné látky), B (kvapalné látky), je vhodný pre hasenie zariadení pod napätím a skupiny F (požiar rastlinných a živočíšnych tukov). SACLON neničí materiály ako bronz, obrazy, oblečení, tapisérie, umelecké diela, nemá žiadnu farbu a je do ne
Požiarny a evakuačný rozhla RCS
Popis systému: - 6 reproduktorových zón, každá s vlastnou reguláciou výstupnej úrovne hlasitosti - každá zóna s možnosťou určenia/zvolenia hudobného pozadia - slot pre inštaláciu digitálneho záznamníka pre spoluprácu s EPS – jeden kontakt - priame ovládanie digitálneho záznamníka z mikrofónu (6 samostatných správ) - výstupný výkon v základnej verzii od 120W do 600W - možnosť rozšírenia výkonu pre každú zónu individuálne - vstupy 1 až 3: možnosť voľby MIC/AUX - vstupy 4 a 5: AUX vstupy - každý vstup s možnosťou individuálneho nastavenia korekcií - generátor sirény a znelky - plná ochrana k
Bezkonkurenčne najlepší hasiaci prístroj v tejto rade vhodný pre hasenie požiarov polárnych aj nepolárnych horľavých kvapalín v drogériách, lekárňach, príručných skladoch horľavých kvapalín a pod.. Tieto hasiace prístroje sú bezkonkurenčne najlepšími pomocníkmi pre hasenie požiarov horľavých kvapalín, ako napr.: benzín, nafta, oleje, riedidlá, náterové hmoty a tiež lieh. Veľmi dobre si tiež poradí i s pevnými organickými látkami, kde okrem ochladzovacieho účinku vody, ktorá tvorí viac ako 90% náplne, je významný aj dusivý účinok vytvorením penového "koberca". Používa sa na hasenie požiarov v drogériách, lekárňach, príručných skladoch horľavých k
- patrí do rodiny ústrední E55 / SP4000 / SP5500 / SP6000 / SP7000 / MG5000 / MG5050 - so spoločným montážnym programovaním a užívateľskou obsluhou - 32 rádiových slučiek - 4 drôtové slučky priamo na doske - ďalšie slučky možno transformovať na drôtové pomocou modulov ZX8 - podpora až 2 rádiových repeaterov RPT1 - 4 bezdrôtové sirény SR150 - 8 bezdrôtových a 15 drôtových klávesníc - LCD klávesnice v slovenčine - 2 nezávislé časti - 32 užívateľských kódov - 32 diaľkových ovládačov (REM1, REM15, REM2, REM3) - 256 udalostí v pamäti - 2 výstupy PGM na doske, max.16 (2WPGM) - režim ochrany StayD,
Poplachová ústredňa DIGIPLEX EVO48
- patrí do rodiny zbernicových ústrední DIGIPLEX EVO - so spoločným montážnym programovaním a jednoduchou užívateľskou obsluhou - 4 časti - 16 klasických slučiek priamo na doske - 32 dvier pre kontrolu prístupu - 48 slučiek celkom - 96 užívateľských kódov - 127 zbernicových modulov - 1024 záznamov v pamäti udalostí - časovač nezávislý od napájania - digitálny komunikátor na diaľkový prenos správ - podpora telefónneho hlasového modulu VDMP3 (8 čísiel) - podpora modulu internetového pripojenia IP100 (obsluha, kontrola, e-maily) - LCD klávesnice v slovenčine - komfortná klávesnica Grafica
Predošlá 1  ...  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ...  144  Ďalšia
Plastové okná
Salamander Streamline: 5 komorový Stále trochu viac. Stále trochu inak. To je profilový systém Streamline, ktorý spĺňa všetky podmienky s nadčasovým dizajnom a najvyššou mierou funkčn
Plastové lavice ISO, 4-sedadlo + stolík, čierne nohy
plastová lavica, 4-sedák vrátane stolíka, farba podnože čierna, farba plastu žltá - vhodné do čakární, verejných priestorov a hál - dvoj až päťmiestne moduly, možnosť kombinácie se
Gant 398002_5_fw11
Pruhovaná **pánská košile** s dlouhým rukávem od známé značky **Gant** z **kolekce 2011**. Elegantní vzhled a příjemný, kvalitní materiál vám zaručují skvělý pocit při nošení. *
Vybavenie budovVybavenie budov

Široký sortiment potrieb pre kancelárie, administratívne budovy, sklady.

Celočalúnené kancelárske stoličkyCeločalúnené kancelárske stoličky

Široká ponuka anatomicky tvarovaných pohodlných kancelárskych stoličiek.

Stojany na stenuStojany na stenu

Plexi stojany, menovky, označovanie dvier, kancelárií.

Kancelársky nábytok SELECTKancelársky nábytok

Zostavy kancelárskeho nábytku umožňujú praktické a variabilné zariadenie kancelárie.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018