Hlavná stránka

Bezpečnosť, ochrana

- výkon bezpečnostnotechnickej služby (autorizovaný bezpečnostný technik) dodávateľským spôsobom - výkon činnosti technika požiarnej ochrany dodávateľským spôsobom - výkon koordinátora bezpečnosti práce na stavenisku - spracovanie dokumentácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - spracovanie dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi - vstupné a pravidelné školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP - vstupné a pravidelné školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov na úseku OPP - jednorázové školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov o BOZP a OPP - školenie práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou (nie horo
Požiarna a chemická kukla
CIVIC POŽIARNA KUKLA: Civic je vysoko výkonné zariadenie na ochranu dýchania pre sebazáchranu pri požiari. Požiarna kukla je výrobok novej generácie skonštruovaný a odskúšaný, aby spĺňal požiadavky súčasnosti i budúcnosti. Okrem svojej funkčnosti má požiarna kukla radu vlastností, ktoré u starších typov tohto druhu neboli dosiahnuté. - Mimoriadne vysoký ochranný faktor zaisťuje najvyššiu bezpečnosť - Vysoko výkonný CO filter chráni proti väčšine nebezpečných plynov a výparov a zároveň aj proti silne jedovatým časticiam - Mimoriadna odolnosť voči ohňu - V kukle je integrovaná pohodlná polomaska a elastometrické tesnenie krku - Univerz
Bezpečnostné fólie
Naša spoločnosť, ako výhradný distributér okenných fólií pre Slovensko, Vám ponúka širokú škálu bezpečnostných okenných fólií. - Fólia, ktorá Vám zachráni majetok alebo aj život. Bezpečnostná fólia je číra, alebo strieborná fólia, ktorá je naskladaná z viacerých vrstiev a po nalepení na sklo vytvorí ťažko priestupnú zábranu pre zlodejov alebo vandalov. Vďaka jej plasticite Vás fólia ochráni pri teraz tak často už aj u nás opakovaných prírodných živloch, alebo teroristických útokoch, kde bezpečnostná fólia pri výbuchu zadrží sklo v celku a dočasne zadrží oheň. Samozrejme, ako každá fólia, ktorú ponúkame, aj táto má 99% ÚV stabilitu, ktorá sa spoločne s f
Oceľové požiarne uzávery otváravé bránia šíreniu požiaru, prenikaniu tepla a plameňa. Výrobca označuje oceľové požiarne uzávery otváravé až do rozmeru B x H 2400 x 2400mm za dvere v prevedení jednokrídlovom a dvojkrídlovom. Dodávané požiarne dvere sú plné celokovové, vyrobené z nehorľavých materiálov. Možno ich použiť v prostredí suchom alebo v prostredí s pomerne vysokou relatívnou vlhkosťou. Nesmú však prísť do priameho styku s vodou. Požiarne dvere sa z hľadiska svojej funkcie delia na uzávery: a) brániace šíreniu tepla - označenie EI, u ktorých je rozhodujúci nárast povrchovej teploty na odvrátenej strane od ohňa. b) zamedzujúce šíreni
V súlade so zákonom NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP a ďalších predpisov na úseku BOZP, dodávateľským spôsobom zabezpečujeme prostredníctvom autorizovaného technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci plnenie týchto povinností: Jedná sa o tieto činnosti - vykonávanie preventívnych prehliadok v objektoch, priestoroch a na pracoviskách právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa - vykonávanie vstupného a periodického školenia z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov - hodnotenie rizík na pracoviskách právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa - vypracovanie regulatívu na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
Parkovací systémy
Režim činnosti pracovníků s omezeným přístupem Při vjezdu jsou pracovníci s omezeným přístupem informováni signalizací na dodaném semaforu o volných místech (zelené světlo) či obsazenosti (červené světlo) parkoviště. Při obsazenosti parkoviště není těmto pracovníkům povolen vjezd do areálu (blokování virtuálního stanoviště). Není-li parkoviště blokováno dochází po identifikaci pracovníka k otevření závory a je umožněn příjezd ke garážím. Identifikací na vjezdu do garáží dochází k otevření závory a inkrementaci počitadla přítomných subjektů v zóně B. Dojde-li vjezdem subjektu do garáží k zaplnění vyčleněného parkovacího prostoru dochází následně k zab
SLužby - Detekcia úniku horľavých a toxických plynov
Sledovanie kvality vnútorného prostredia patrí medzi základné požiadavky na bezpečnosť výrobných, distribučných a skladovacích technológií, pracujúcich s toxickými a horľavými plynmi, objektov s nebezpečenstvom výbuchu plynov (napr. amoniaku) ako aj kontrolných stanovíšť pre detekciu nebezpečných plynov. Medzi najčastejšie vyskytujúce sa prostredia patria: * plynové kotolne * chladiarenské boxy * pracoviská emisných kontrol motorových vozidiel * čerpacie stanice plynu * vykurované miestnosti s možným únikom CO z vykurovacích telies Je potrebné pamätať aj na bezpečnosť jednotlivých osôb, pracujúcich v takom prostred
Bezpečnostné dvere - Gerda C,CT
Bezpečnostné bytové dvere Gerda C, CT. Najpopulárnejší, cenovo atraktívny model bezpečnostných dvier Gerda, atestovaný v najvyššej triede odolnosti proti vlámaniu (trieda cl podľa PN 90/6-9227 a v triede podľa ENV 1627:1999. Určené k použitiu v miestach s vysokým stupňom hrozby vlámania. Tento model existuje vo dvoch variantoch: plochý (Gerda C) a s razením vzor Londýn (Gerda CT). Oceľová konštrukcia vyplnená polyuretánovou penou s vnútorným mrežovaním z kalených oceľových prútov umožňuje zaradenie tohto modelu do skupiny dverí s najlepšími bezpečnostnými parametrami. Masívne, v priebehu montáže betónom vyplnené zárubne, predstavujú ďalšiu veľkú bariéru pre zlodeja. Okrem toho môžu b
Národný inšpektorát práce ( ďalej len NIP ) s cieľom zabezpečiť jednotný postup pri vydávaní a odoberaní oprávnení na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby podľa § 6 písm. d) bod č. 1 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje: Rozsah platnosti: - Smernica upravuje postup posudzovania žiadosti o vydávanie oprávnenia na vykonávanie BTS v oblasti ochrany práce orgánmi inšpekcie práce a postup odoberania oprávnenia na vykonávanie BTS. - Podľa § 21 ods. 1/ zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zd
Puzdro na 2 zásobníky
Puzdro je vyrobené z materiálu SoftNylon - vrstvený mäkký materiál vystužený plastom. Materiál má na vonkajšej strane vodeodpudivú úpravu, na vnútornej strane jemnú úpravu proti poškrabaniu. Medzi je tenká vrstva peny pre ochranu proti nárazou. Dvojité istenie zapínania suchým zipsom a zapínacím gombíkom. Pri potrebe rýchleho zatvorenia poslúži suchý zips, pre isté zapnutie zapínací gombík. Plast na povrchu slúži jednak ako ochrana proti oderu a jednak pri slabom otvorení vypruží klopu a zjednoduší tak otvoreni. Klopa je dimenzovaná pre prácu v taktických rukaviciach, má dostatok priestoru pre úchyt pri otváraní. Puzdro môže byť vyhotovené v opaskovej verzii (pre 40 a 50mm op
Modulárny prístupový a dochádzkový systém UNIgate
Flexibilný, inteligentný, výkonný, príjemného designu. Tak by sa dali charakterizovať vlastnosti prístupového a dochádzkového systému UNIgate. Užívateľovi poskytne komfort už pri výbere zo širokej škály komponent pre možnosť voľby v tej najvhodnejšej konfigurácii. I jeho samotné využívanie je veľmi príjemné, či už sa jedná o náročnú aplikáciu alebo najjednoduchšiu variantu systému. Charakteristika - modulárny elektronický prístupový a dochádzkový systém - komunikácia s bezkontaktnými i kontaktnými identifikačnými médiami - kontrola oprávnenia ku vstupu - ovládanie akýchkoľvek mechanických prvkov - evidencia dochádzky -
Ochrany pre informačné technológie
Prepäťová ochrana - hrubá, stredná a jemná ochrana: * Hrubá ochrana: Prepäťová ochrana pred bleskom pre dátové a signálne linky s odolnosťou proti impulzným prúdom 5 kA (10/350 µs). Vhodná pre inštalácia v zónach 0A-1 podľa zónovej koncepcie ochrany pred bleskom normy IEC 61312. Je tu možnosť voľby medzi jednostupňovou alebo dvojstupňovou ochranou elektronických obvodov s dolným priepustným filtrom. - kategória T1 (B) trieda I - všeobecné použitie - nominálny impulzný výbojový prúd 5 kA (10/350 µs) - prevádzkový prúd až do 1,5 A - montáž priamo na montážnu dosku, alebo na 35 mm lištu DIN - vodič uzemnenia (PE)
- bezpečnostnotechnická služba - poradenstvo v oblasti BOZP a PO - školenie zamestnancov o BOZP a PO, - pravidelné a jednorázové školenia BOZP a PO - technik PO - činnosť technika požiarnej ochrany - kontrola priestorov - autorizovaný bezpečnostný technik - spracovanie a aktualizácia dokumentácie BOZP - spracovanie a aktualizácia dokumentácie PO - bezpečnosť pri práci - požiarna ochrana - BOZP - PO - školenie zamestnancov - školenie BOZP - školenie PO - práca vo výškach - školenie práca vo výškach - kolaudácia - kontrola stavby pred kolaudáciou z hľadiska BOZP a PO
Modulárny prístupový a dochádzkový systém UNIgate
Flexibilný, inteligentný, výkonný, príjemného designu. Tak by sa dali charakterizovať vlastnosti prístupového a dochádzkového systému UNIgate. Užívateľovi poskytne komfort už pri výbere zo širokej škály komponent pre možnosť voľby v tej najvhodnejšej konfigurácii. I jeho samotné využívanie je veľmi príjemné, či už sa jedná o náročnú aplikáciu alebo najjednoduchšiu variantu systému. Charakteristika - modulárny elektronický prístupový a dochádzkový systém - komunikácia s bezkontaktnými i kontaktnými identifikačnými médiami - kontrola oprávnenia ku vstupu - ovládanie akýchkoľvek mechanických prvkov - evidencia dochádzky - monito
Bezpečnostné dvere - Gerda TT
Gerda TT to sú vonkajšie dvere absolútne odolné voči pôsobeniu atmosférických vplyvov. Sú vyrobené z pozinkovaných plechov najvyššej kvality a kryté dekoračným laminátom. Výplň dverného krídla tvorí polyuretánová pena s výbornými izolačnými parametrami. V štandardnom prevedení majú dvere dve tesnenia - tesnenia krídla a zárubni - čo dodatočne zvyšuje ich izoláciu. Elegantné hliníkové kovanie pokryté galvanickou vrstvou v štyroch farbách zaručuje absolútnu odolnosť voči pôsobeniu atmosférických vplyvov a umožňuje individuálne navrhnutie vzhľadu dverí. Oceľový plech najvyššej kvality, pozinkovaný, laminovaný viacvrstvovou dekoračnou PVC fóliou s ochrannou vrstvou od
Hotelové zámkové systémy KABA-SAFLOK Hotelové zámkové systémy vyráběné světoznámým americkým výrobcem kartových zámkových systémů KABA-SAFLOK (Kanada-USA), je určen pro hotely, penziony a ubytovací zařízení. Umožňuje vstup a kontrolu hostů a personálu do pokojů a společných prostor (garáží, výtahů,…) pouze s platnou magnetickou, bezkontaktní nebo čipovou kartou. Dodávány jsou ve verzi off-line nebo on-line. Produkty KABA ILCO Hotelové řešení ILCO nabízí software recepční jednotky (FDU) nebo sytému ATLAS, který společně s elektronickými zámky Generation E-760, 770 a 790 tvoří ucelený hotelový kartový systém. Produkty SAFLOK Hote
RFID 125 (134) kHz - Táto technológia sa používa najdlhšie a je v súčastnosti nejrozšírenejšia. Výhodou je jednoduchá a tým aj lacná konštrukcia snímača, relatívne veľký dosah a veľlmi jednoduchá softwarová obsluha čipu. Snímacia vzdialenosť závisí od veľkosti cievky v transpondéru a konštrukcií snímača. S ISO kartou je možné dosiahnúť 15 cm. Identifikačné čipy sú pasívne R/O alebo R/W prípadne s ochranou obsahu heslom. Nejčastejšou aplikáciou RFID 125 kHz v SR je prístupový a dochádzkový systém. Frekvencia 134 kHz je vyhradená pre identifikáciu zvierat. RFID 13,56 MHz - Pre náročnejšie aplikácie sa používajú rôzne technológie na frek
Dochádzkové systémy: - poskytujú spracovanie informácii na základe údajov zo snímačov kariet alebo biometrických údajov dochádzky, o príchode a odchode pracovníkov, poprípade prerušenie ich pracovného času ako napríklad lekár, dovolenka, obed, služobná cesta, súkromné prerušenie a iné, kde výstupné informácie slúžia aj ako presné podklady pre mzdovú učtáreň, s možnosťou tlače pracovných výkazov, uzávierky dát, export do mzdového programu, získate tým presný prehľad dochádzky o pohybe vašich zamestnancov Prístupové systémy - slúžia a sú určené hlavne k evidencii osôb vstupujúcich a odchádzajú do všetkých priestorov ktoré potrebujete
Spoločnosť VM corporation s.r.o. zabezpečuje zhodnotenie stavu ochrany osobných údajov vo vašej spoločnosti a spracovanie kompletnej dokumentácie vyžadovanej citovaným zákonom (poverenie zodpovednej osoby, poučenie oprávnených osôb, evidenčné listy informačných systémov, bezpečnostných smerníc alebo úplného bezpečnostného projektu… Bezpečnostný projekt spracujeme v požadovanom rozsahu Bezpečnostný zámer: - definuje bezpečnostné ciele vyžadované zákonom - definuje informačné systémy - popisuje aktuálny stav ochrany osobných údajov Vašej spoločnosti - vymedzuje zvyškové riziká Analýza bezpečnosti informačného systé
Tester eurobankoviek CC 100
Automatický detektor pre všetky EURO bankovky , ktorý zároveň slúži aj ako príručná počítačka bankoviek Proces kontroly bankoviek: Umiestnenie a existencia magnetickej farebnej čiastočky, infračervené znaky, správne rozmery bankovky a bezpečnostná niť Rýchlosť kontrolovania: 0,5 sekúnd na bankovku Upozornenie pri podozrivej bankovke: zvukový signál (pípnutie) + svetelný indikátor TESTER kontroly bankoviek môžete prenášať na testovanie aj bez pripojenia na sieť mimo miestnosti. CCE-100 obstál pri aktuálnom teste euro bankoviek so 100% výsledkom rozpoznania falzifikátov od pravých bankoviek aj vďaka jeho jednoduchej obsluhe.
Predošlá 1  ...  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ...  144  Ďalšia
Cukrárske výrobky
Cukrová vata - Novinka Cukrová vata v rôznych príchutiach. Kornútok biely Kornútok plnený bielkovou penou, máčaný v cukrárskej poleve tmavej. Kornútok kávový Kornútok plnený s
Konzolové regály pre obchody
Prídavný regál slúži na rozšírenie základného regálu. Nie je možné použiť samostatne. konzolové regály sú určené predovšetkým pre obchody alebo prezentačné miestnosti regály
Geox W3425C_F6112_aw
Decentní **dámská bunda** od oblíbené značky **Geox**. V této hřejivé bundě na zip se budete cítit příjemně pohodlně.
Kancelársky nábytok WELSKancelársky nábytok

Zostavy kancelárskeho nábytku umožňujú praktické a variabilné zariadenie kancelárie.

Šatňové skrinky ZŠatňové skrinky Z

Zvárané kovové šatňové skrinky na sokli, variabilné prevedenie, rôzne farby.

Regály do kancelárieRegály do kancelárie

Kancelárske, policové regály s priehradkami, variabilné prevedenie.

Rebríky, lešenie, schodíkyRebríky, lešenie, schodíky

Teleskopické a viacúčelové rebríky, plošiny a príslušenstvo.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018