Hlavná stránka

Elektrický domový vrátnik - ponúkané systémy

Každý zákazník si môže, na našej web stránke, sám vyšpecifikovať potrebný materiál pre systém vrátane jeho ceny, zadaním niekoľkých vstupných údajov. Tu sa môžte zoznámiť aj so Všeobecnými obchodnými podmienkami družstva Telcech, na ktoré bude Zmluva o dielo odkazovať. Informujte sa. Rady Vám odpovieme, vrátane poskytnutia možnej zľavy. Záručný a pozáručný servis je samozrejmosťou. My nie sme spoločnosť na chvíľu. Ako rodinné družstvo sme na trhu od roku 1990. Vaša spokojnosť je naším krédom. Presvedčte sa.Základné informácie o elektrickom domovom vrátnikoviElektrický domový vrátnik (EDV) slúži na zabránenie neželaného vchodu do domu (budovy) a teda zabraňuje inému občanovi ako bývajúcemu, alebo pracujúcemu v dome (t.j. návšteve) bez povolenia vstúpiť do budovy. EDV sa skladá z dorozumievacieho a prístupového systému, na sebe nezávislých.

Dorozumievací systém slúži predovšetkým na to, aby návšteva mohla od hlavného vchodu do domu vyzvoniť osobu (jej ohlásiť), ktorú chce navštíviť, že chce za ňou prísť a aby jej umožnila vstup do domu.

Prístupový systém predovšetkým zabezpečuje aby hlavný vchod (vchodové dvere) do domu bol neustále chránený proti neželanému vstupu cudzej osoby (návšteve) do domu a aby sa dal otvoriť len so súhlasom oprávnenej osoby, ktorá v dome býva, alebo pracuje, alebo má k tomu osobitný súhlas. Súčasne musí zabezpečovať možnosť kontroly (monitorovania) kto a kedy otvoril vchodové dvere, či už elektronickými dotykovými kľúčmi - DEK kľúčmi, bezdotykovými kľúčenkami, alebo domácim telefónom.Stav elektrických domových vrátnikov v doteraz postavených domoch (panelákoch)Vo väčšine bytových domoch existujú dorozumievacie systémy, no štandardom bol v minulosti analógový - štvorvodičový dorozumievací systém. Má obmedzené užívateľské vlastnosti a umožňuje len vyzvonenie navštíveného od vchodových dverí na jeho domáci (bytový) telefón a otvorenie vchodových dverí pomocou domáceho telefónu. Pritom takto vyzvonený hovor (žiadosť o otvorenie) mohol a aj počul nielen ten kto bol vyzvonený, ale aj všetci ostatní obyvatelia domu na svojom domácom telefóne. Teda vchodové dvere zo svojho domáceho telefónu mohol otvoriť praktický každý. Systém skutočne poskytuje len základnú komunikáciu, veľakrát zneužívanú, pretože neexistuje spôsob ako takýto analógový dorozumievací systém kontrolovať.

A prečo vôbec kontrola? Je bežné, že z bytov sa otvárajú dvere bez toho, aby sa dotyčný obyvateľ spýtal, koho do domu vpúšťa a tu dochádza k úplnému zlyhaniu všetkej snahy zvýšiť bezpečnosť cez EDV. Neexistoval prístupový systém zabezpečujúci a monitorujúci neželaný vstup do domu.Preto ak vlastník (správca) domu uvažuje o vynaloženie finančných prostriedkov na kvalitný komunikačný systém, s určitosťou sa odporúča inštalácia digitálnych dvojvodičových dorozumievacích systémov. My Vám ponúkame inštalovať najmä tieto systémy EDV:A.

Inovovaný digitálny 2-vodičový systém KARAT rozšíriteľný o video, nadväzujúci na tradičný, spoľahlivý a na údržbu nenáročný systém TESLA.

Jeho cena bez montáže je cca 800 € za jeden vchod plus 35 € krát počet bytov (za telefóny a kľúčenky). Cena montáže a konfigurácie systému je 30 € krát počet kancelárii vo vchode. Cena platí za predpokladu, že systém sa skladá z jedného vonkajšieho panela (vrátane modulu audio, popisného, čítačky kľúčeniek, klávesnice), ďalej z operačno-pamäťovej jednotky, skrinky k k OPJ, jedného elektro mechanického inverzného zámku pre vchodové dvere, jedného napájacieho zdroja, jedného odchodového tlačidla, jedného bytového telefónu pre každý byt a štyroch bezdotykových kľúčenieki pre každý byt. Pre vchod s 30 bytmi je cena 800 € + 35 € x 30 bytov = 1 950 € a cena montáže 30 x 30 = 900 €.B.

Inovovaný digitálny 2-vodičový systém GUARD, nadväzujúci na tradičný, spoľahlivý a na údržbu nenáročný systém TESLA.

Jeho cena vo verzii G1 bez montáže je cca 400 € za jeden vchod plus 35 € krát počet bytov (za telefóny a kľúčenky). Cena montáže a konfigurácie systému je 30 € krát počet kancelárii vo vchode. Cena platí za predpokladu, že systém sa skladá z jedného vonkajšieho panelu (vrátane modulu audio, popisného, klávesnice), ďalej z jednej operačno-pamäťovej jednotky so skrinkou, jedného elektro mechanického inverzného zámku pre vchodové dvere, jedného napájacieho zdroja, jedného odchodového tlačidla, jednej čítačky kľúčeniek, jedného bytového telefónu pre každý byt a štyrmi bezdotykovými kľúčenkami pre každý byt. Pre jeden vchod s 30 bytmi je cena systému bez montáže 400 € + 35 € x 30 bytov = 1 450 € a cena montáže 30 x 30 = 900 €.C.

Digitálny audio/video vrátnik ACO pre bytové domy (paneláky).

Jeho cena vo verzii A1 je o niečo vyššia ako pre LASKO L0 a nižšia ako pre GUARD G1.

Hlavnými výhodami systému je: nízka cena v prepočte na jeden byt, spoľahlivá prevádzka, možnosť pripojiť až 255 účastníkov (bytov), kompatibilný úzky vchodový panel, vr. modulov vo vchodovom panely (pre verziu A1 a A2 rozmery rámiku: 335x110x22 mm, pre verziu A1 a A2 rozmery otvoru: 320x95x21 mm, pre verziu A3 a A4 rozmery rámiku pre panel a modul čítačky: 290x110x22 mm, pre verziu A3 a A4 rozmery otvoru pre panel a modul čítačky: 275x95x21 mm, pre verziu A3 a A4 rozmery rámiku pre modul tlačidiel: 230x110x22 mm, pre verziu A3 a A4 rozmery otvoru pre modul tlačidiel: 215x95x21 mm), ANTIVANDALové vyhotovenie vchodového panelu a modulov vo vchodovom panely, dorozumievací systém umožňujúci pre max. 255 bytov vyzvonenie bytu číslom bytu v podsvietenej klávesnice vchodového panelu, prístupový systém umožňujúci otvorenie domových dverí domácim pri vstupe do domu buď kódom (číslo bytu plus 4-miestný kód pre každý byt iný) vložením do podsvietenej klávesnice umiestnenej vo vchodovom panely), alebo bezdotykovým prístupovým systémom RFID tj. priložením kľúčenky k čítačke umiestnenej vo vchodovom panely s max. 6 kľúčeniek alebo kariet za byt), alebo otvorenie domových dverí domácim pri odchode z domu bezdotykovým systémom RFID (priložením kľúčenky k modulu čítačky umiestnenej vo vchodovom panely z vnútornej strany domových dverí), pri odchode domáceho alebo cudzieho z domu kľučkou (odchodovým tlačidlom)z vnútornej strany domových dverí, prípadne cudzí spätným vyzvonením navštíveného bytu (z vnútorného vchodového panelu domových dverí) požiada o otvorenie dverí z bytového telefónu).D.

Digitálny drôtový audio/video vrátnik LASKO (Laskomex) pre bytové domy (paneláky).

Jeho cena vo verzii L0 bez montáže je cca 500 € za jeden vchod plus 20 € krát počet bytov (za telefóny a kľúčenky). Cena montáže a konfigurácie systému je 30 € krát počet kancelárii vo vchode. Cena platí za predpokladu, že systém sa skladá z jedného vonkajšieho panelu (vrátane modulu audio, popisného, čítačky kľúčeniek, klávesnice, operačno-pamäťového, napájacieho zdroja), ďalej jedného elektro mechanického inverzného zámku pre vchodové dvere, jedného odchodového tlačidla, jedného bytovým telefónom pre každý byt a štyroch bezdotykových kľúčeniek pre každý byt. Cena systému pre jeden vchod s 30 bytmi je bez montáže cca 500 € + 20 € x 30 bytov = 1 100 € a cena montáže 30 x 30 = 900 €.

Hlavné výhody systému sú najmä: nízka cena v prepočte na jeden byt, možnosť pripojiť až 254 účastníkov (bytov), ANTIVANDAL prípadne aj v nerezové vyhotovenie tabla (INOX), dorozumievací systém na vyzvonenie bytu zadaním čísla bytu (max. 255 bytov) cez podsvietenú bezkontaktnú klávesnicu umiestnenú v table, prístupový systém na otvorenie domových dverí domácim pri vstupe do domu kódovou voľbou t.j. zadaním čísla bytu a následne 4-miestného kódu pre každý byt iného a to cez podsvietenú klávesnicu umiestnenú v table buď bezdotykovým prístupovým systémom RFID t.j. priložením kľúčenky k čítačke umiestnenej v table (max. 1000 kariet), alebo dotykovým prístupovým systém DALLAS t.j. priložením DEK kľúča k dotykovej ploche umiestnenej v table, ďalej otvorenie domových dverí domácim pri odchode z domu odchodovým tlačidlom umiestneným z vnútornej strany domových dverí, alebo bezdotykovým prístupovým systémom RFID t.j. priložením kľúčenky k autonómnej čítačke umiestnenej z vnútornej strany domových dverí, tiež otvorenie domových dverí cudzím pri odchode z domu odchodovým tlačidlom umiestneným z vnútornej strany domových dverí, ako aj spätným vyzvonením navštíveného bytu (z tabla umiestneného z vnútornej strany domových dverí požiada o otvorenie dverí z bytového telefónu).E.

Digitálny 2-vodičový domový audio/video komunikátor 2N® HELIOS ako analógový terminál.

Jeho cena vo verzii H1 bez montáže je cca 800 € za jeden vchod plus 5 € krát počet kancelárií (za kľúčenky). Cena montáže a konfigurácie jestvujúcej PBX je 30 € krát počet kancelárii vo vchode. Cena platí za predpokladu, že systém sa skladá z jedného komunikátora s analógovým terminálom plus klávesnice a 6 tlačidiel, jedného infopanela, jednej čítačky kľúčeniek, jedného operačno-pamäťového modulu k čítačke, jedného napájacieho zdroja, jedného odchodového tlačidla, jedného elektro mechanického inverzného zámku do vchodových dverí a štyroch kľúčeniek pre každú kanceláriu a ak systém využíva jestvujúcu PBX, jestvujúce telefóny v každej kancelárii a jestvujúcu kabeláž medzi PBX a telefónmi. Pre 30 kancelárii v jednom vchode je jeho cena bez montáže cca 800 € + 5 x 30 = 950 € a cena montáže 30 x 30 = 900 €.

Systém je funkčný len ak je pripojený k akejkoľvek aj analógovej pobočkovej telefónnej ústredne (PBX), alebo verejnú telefónnu sieť (VTS). Z toho dôvodu je určený hlavne pre administratívne budovy a kancelárie, ktoré sú vybavené PBX. Medzi jeho hlavné vlastnosti patrí: pripojenie komunikátora na štandardnú analógovú linku PBX alebo VTS nachádzajúcu sa v budove a tým aj na všetky klasické telefóny pripojené na túto PBX alebo VTS, hovor z komunikátora sa prenáša cez PBX alebo VTS na tieto klasické telefóny umiestnené v kanceláriách)a z nich presmerovaním tohto hovoru do všetkých telekomunikačných sietí a prostredí (VTS, GSM, VoIP), pričom hovor z komunikátora do kancelárií sa postupne a automatický prenáša až na 6 telefónnych čísiel po sebe ak je linka obsadená alebo ak volaný nie je prítomný, komunikátor je možné doplniť o integrovaný spínač (aj o voliteľne druhý spínač) umožňujúci ovládanie elektrického zámku dverí priamo z telefónu v kancelárie alebo z mobilu, ďalšou výhodou komunikátora sú komfortné funkcie pri jeho základnom module vybaveného numerickou klávesnicou (napr. využívanie klávesnice ako kódového zámku pre miestne otváranie zámku dverí bez kľúča, ako klasického tlačidlového telefónu pre priamu voľbu alebo zadanie akéhokoľvek čísla s až 54 pamäťami na skrátenú voľbu, pričom tlačidlá klávesnice sú bez mechanických častí a sú úplne hermetické s vysokou životnosťou a odolnosťou voči vode), prednosťou komunikátora je aj možnosť dodatočného doplnenia každej jeho základnej jednotky kamerou, grafickým LCD displejom s až 1000 položiek telefónneho zoznamu, čítačkou prístupových kariet, prídavným spínačom na ovládanie druhého vchodu alebo spotrebiča, antivandala maska pre zvýšenie odolnosti, vysoká klimatická odolnosť s rozsahom prevádzkových teplôt -20 až +60 °C, napájanie obvodov priamo z telefónnej linky, ktorá takto predstavuje náhradný zdroj elektrickej energie.F.

Digitálny domový audio/video komunikátor 2N® HELIOS pracujúci výlučne na báze IP prostredia.

Jeho cena vo verzii H3 bez montáže je cca 1 110 € za jeden vchod plus 5 € krát počet kancelárií (za kľúčenky). Cena montáže je 30 € krát počet kancelárii vo vchode. Cena platí za predpokladu, že systém sa skladá z jedného komunikátora na báze IP plus klávesnica a 6 tlačidiel, jedného infopanela, jednej čítačky kľôčeniek, jedného operačno-pamäťového modulu k čítačke, jedného napájacieho zdroja, jedného odchodového tlačidla, jedného elektro mechanického inverzného zámku do vchodových dverí a štyroch kľúčeniek pre každú kanceláriu a ak systém využíva jestvujúcu dátovú sieť - lAN a jestvujúce IP telefóny v každej kancelárii. Pre 30 kancelárii v jednom vchode je jeho cena bez montáže cca 1 100 € + 5 € x 30 = 1 250 € a cena montáže 30 x 30 = 900 €.

Systém je funkčný aj bez pripojenia na IP digitálnu PBX alebo VTS, pretože sám predstavuje takéto zariadenie. Pre prenos signálu (hovor, obraz)sa ale musí uskutočňovať (na rozdiel od komunikátora s analógovým terminálom)výlučne po dátovej ethernetovej sieti (LAN), tj. po krútenom 4-vodičovom tienenom kábli a nie obyčajnom 2-vodičovom. DVERNÝ VIDEO - TELEFÓN je elektronický (video) dverný komunikátor, pracujúci výlučne na báze IP prostredia. Je ideálnym prostriedkom komunikácie medzi vstupným priestorom a pracovníkmi firmy a to nezávisle na tom, či sa navštívená osoba nachádza na pracovisku, doma, či v inom meste. Tento IP komunikátor poskytuje užívateľovi jedinečné zariadenie svojho druhu na trhu, s unikátnymi funkciami, vysoko komfortnú, rýchlu a jednoduchú komunikáciu s návštevami odkiaľkoľvek, lepšie služby, ako pri bežných domových vrátnikoch, možnosť dovolať sa z vrátnika kamkoľvek a zavolať odkiaľkoľvek späť na vrátnika, hlas, video, klávesnicu a vstupný systém v jednom zariadení. Komunikátor IP je určený pre pripojenie do VoIP po počítačovej sieti Ethernet (10/100BASE-T 03) prostredníctvom krúteného UTP káblu (min. CAT 5e). Medzi jeho hlavné výhody a funkcie patrí, že je pripojený do VoIP siete výlučne na báze IP, s využitím stávajúcej LAN - bez klasickej pobočkovej ústredne, je pripojiteľný k akémukoľvek existujúcemu VoIP riešeniu - bez potreby ďalších aktívnych sieťových prvkov alebo kabeláže, jeho ďalšou výhodou je komunikačný protokol SIP, napájanie technológiou PoE (Power over Ethernet), audio aj video vysokej kvality na jednej prípojke Ethernet, podpora audia a videa vysokej kvality v reálnom čase, využívanie všetkých služieb VoIP sietí, podpora a kompatibilita s IP ústredňou Cisco Call Manager 6, jednoduchá implementácia s najrozšírenejšími sieťovými a komunikačnými platformami. Medzi jedinečné vlastnosti komunikátora IP patrí video kodek H.264 s podporou vysoko kvalitného videa v reálnom čase - prvý dverný vrátnik s podporou prenosu vysokokvalitného videa, originálne nastavovanie parametrov a videa v programovacom nástroji - otvorenie programovacieho nástroja - cez IP adresu - v niektorom z www prehliadačov (IE, Mozilla, Opera ...) - komfortná konfigurácia výberom z menu, využitie nápovedy pri zadávaní jednotlivých parametrov - náhľad snímku z videa priamo v nástroji, IP Helios Profi so 6 tlačidlami a klávesnicou aj s atraktívnym LCD displejom - výberovo (verzie 9137160KDE a 9137160CKDE). Medzi jeho ďalšie vlastnosti patrí integrovaný Web server - konfigurácia zariadenia odkiaľkoľvek, integrovaný spínač - ovládanie otvárania dverí / brány priamo z VoIP telefónu + možnosť doplnenia druhého spínača - otváranie 2 x dverí, vjazdových brán, iné využitie ako napr. komplexné riešenie ovládania vjazdových brán, riadených vstupov, závor, vchodových dverí - z pevného telefónu, z mobilného telefónu a z IP telefónu na akúkoľvek vzdialenosť, pre každé tlačidlo je možné nadefinovať až 3 telefónne čísla, medzi ktorými IP komunikátor pri neprítomnosti postupne prepojuje, integrovaný kalendár s režimami deň / noc / víkend - časové plány (povolenie vstupu podľa dopredu definovaného časového rozvrhu, plánovanie volaní užívateľom cez 20 zdieľaných kalendárov, časové alebo ručné nastavenie aktivácie, deaktivácie ...), až 54 reálnych tlačidiel pre priamu voľbu

numerická klávesnica ako kódový zámok - otváranie zadaním kódu, až 54 rýchlych volieb - z numerickej klávesnice, odolnosť proti vode - hermetické tlačidlá, elektronika úplne oddelená od menoviek, elektronické nastavovanie hlasitosti a funkcie handsfree - bez otvárania krytu, elektronické nastavenie svetlosti a kontrastu kamery - moduly s kamerou, mimoriadny dizajn - materiál z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, ploché prevedenie - možnosť inštalácie na povrch stien (bez sekania), exkluzívne podsvietenie menoviek - biele LED, možnosť implementovania čítačky čipových kariet - prístupový systém, široká schopnosť pracovať s rôznymi SIP zariadeniami, podporované protokoly - SIP 2.0 (RFC 3261) / TCP / IP / UDP, RTP / HTTP / ARP, ICMP, DHCP, DNS, TFTP, NTP.G.

Bezdrôtový inteligentný domový vrátnik v audio verzii GSM s kódovou voľbou. Cena dodávky bez montáže pre akýmkoľvek počet bytov vo vchode do domu je od 1 200 €. Cena montáže je 30 € za každý byt vo vchode. Vrátnik GSM pozostáva z bezdrôtového inteligentného GSM dorozumievacieho systému, v rámci ktorého sa nachádza jeden vonkajší panel (tablo) podsvietený a umiestnený z vonkajšej strany domových dverí, skladajúci sa z jedného bezdrôtového audio modulu GSM s klávesnicou, mikrofónom, displejom a s aktivovanou SIM kartou, jednej vysielacej antény (montuje sa čo najvyššie a čo najďalej od audio modulu GSM (ak je to možné najmenej 200 mm vyššie ako je horná časť audio modulu GSM), klávesnica audio modulu GSM má 16 tlačidiel, z toho 10 tlačidiel s číslami/písmenami (1, 2/ABC, 3/DEF, 4/GHI, 5/JKL, 6/MNO, 7/PQRS, 8/TUV, 9/WXYZ, 0) a 6 ovládacích tlačidiel (F1 ... menu, F2 ... vymazať, F3 .. prepínač ABC/abc/123, hviezdička ... vybrať/kľúč, # ... zvoliť, zvonček ... volať), návšteva zadaním čísla bytu do klávesnice audio modulu GSM bezdrôtovo vyzvoní telefón v byte a ak neodpovedá hovor sa automatický presmeruje na vopred zadaný jeden mobilný telefón GSM, niektorého z užívateľov bytu, vyzvonený byt odblokuje zámok domových dverí tlačidlom hviezdička na bytovom (pevná linka), alebo mobilnom telefóne, v klávesnici audio modulu GSM je tiež možné postupným stláčaním príslušných tlačidiel zadávať písmená a na displeji audio modulu GSM zobraziť hľadané meno bytu a číslo bytu, ďalej z klávesnice domáci pri príchode odblokuje zámok domových dverí číselným kódom pre každý byt iným, pričom v klávesnice sú aj ďalšie tlačidlá pre zobrazenie potrebných údajov a nastavenie bezdrôtového systému GSM, súčasťou systému vrátnika GSM sú okrem vonkajšieho panelu GSM aj jestvujúce analógové audio telefóny (funkčná pevná linka), alebo mobilné GSM telefóny s aktivovanými SIM kartami nachádzajúcimi sa každom byte (jeden analógový audio telefón ako pevnú linku, a/alebo mobilný telefón GSM, predsa má každá rodina),v rámci prístupového systému sa ďalej nachádza jeden elektro magnetický zámok povrchový s madlom (pri príchode ho domáci odblokuje vložením kódu do klávesnice audio modulu GSM), jedno odchodové tlačidlo pre odblokovanie zámku domových dverí pri odchode domácích aj cudzích z domu a jeden napájací zdroj (pre zámok prístupového systému), v systéme GSM sa neinštaluje žiadna kabeláž po dome.
Chcete sa opýtať na niečo k tejto ponuke? Vyplňte tento formulár a stlačte odoslať.

Poznávací zájazd Francúzsko - Tour de france
13.8.2011 Hexagón, krajina galského kohúta, croissantov a vína. Krajina ktorú nemožno z pomyselnej cestovateľskej mapy vynechať. Francúzsko tak veľké a rozmanité, že by sme ho nepreces
šatníky sa dodávajú v troch variantoch: bez soklu, so soklom 120 mm a na nôžkach 120 mm spodná časť skrine je vždy vybavená plastovými koncovkami skrinka je vybavená účinným vetraním podľa normy DIN 4547 kovové pánty umožňujú otváranie dverí v uhle 100°. Systém uchytenia horného čapu umožňuje jednoduchú výmenu dverí k zabráneniu násilného preťaženia
Inkoustová náplň HP No. 90 C5054A černá barva
Tiskové hlavy s dlouhou životností a čističe tiskových hlav HP 90 spolupracují s tiskárnami HP Designjet 4000 a přinášejí rychlý, spolehlivý a ekonomický provoz. Získáte konzistentně
Kancelársky nábytok EXPRESSKancelársky nábytok

Zostavy kancelárskeho nábytku umožňujú praktické a variabilné zariadenie kancelárie.

Lavičky do šatneLavičky do šatne

Šatňové lavičky roznych dĺžok, prípadne doplnené o vešiaky.

Konzolové regály pre obchodyKonzolové regály pre obchody

Konzolové regály pre obchody alebo prezentačné miestnosti.

Vybavenie dielníVybavenie dielní

Široky sortiment doplnkových potrieb pre dielne.


info@support-business.com

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu serveru bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované inzeráty.
support-business.com @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2018